• Art. 46w. - Obowiązek za...
  21.04.2024

Art. 46w. pod. akcyz.


Obowiązek zapewnienia aktualnych informacji i dostarczania danych

1.
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, podmiot wysyłający oraz będący użytkownikiem Systemu podmiot odbierający są obowiązani zapewnić:
1)
aktualne informacje o wyrobach akcyzowych, jeżeli informacje takie nie są automatycznie zapewniane przez System;
2)
dostarczanie do Systemu danych dotyczących:
a) podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przemieszczanych wyrobów akcyzowych, środka transportu, którym są przemieszczane wyroby akcyzowe, terminów związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych oraz przyczyn unieważnienia e-AD lub e-DD – w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu,
b) podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, wyrobów węglowych oraz daty ich sprzedaży – w przypadku monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 pkt 1 powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone;
2)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które powinny być zawarte w: e-DD, raporcie odbioru, unieważnieniu e-DD, zmianie miejsca przeznaczenia, potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD, elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ust. 3 pkt 2, innym dokumencie, o którym mowa w art. 46j potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ust. 3 pkt 3, oraz potwierdzeniu wydania, o którym mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 7;
3)
szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;
4)
sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;
5)
strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD, e-DD lub e-SAD w Systemie;
6)
szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu;
7)
warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru ust. 1-7.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględni konieczność zapewnienia:
1)
skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, skutecznego przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu oraz skutecznego monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu;
2)
właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi przemieszczanymi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą z użyciem Systemu oraz wyrobami węglowymi, których sprzedaż jest monitorowana z użyciem Systemu;
3)
przepływu informacji i danych dotyczących przemieszczania lub sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których nie zapłacono akcyzy;
4)
właściwych informacji i danych dotyczących wyrobów akcyzowych,w tym wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
5)
bezpieczeństwa przesyłanych informacji i danych.
Art. 46w. Obowiązek zapewnienia aktualnych informacji i d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...