• Art. 63. pod. akcyz. - O...
  06.06.2023

Ustawa o podatku akcyzowym (w trakcie aktualizacji)

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2022.0.143 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (w trakcie aktualizacji)

Art. 63. pod. akcyz.


Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego

1.
Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, są obowiązane następujące podmioty:
1)
podmiot prowadzący skład podatkowy;
2)
zarejestrowany odbiorca;
3)
zarejestrowany wysyłający;
4)
podatnik, o którym mowa w art. 13 podatnik akcyzy ust. 3;
5)
uprawniony odbiorca;
6)
podmiot pośredniczący;
7)
przedstawiciel podatkowy;
8)
pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych pkt 1 lit. c;
9)
podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych pkt 1 lit. c;
10)
wysyłający podmiot zagraniczny;
11)
podatnik, o którym mowa w art. 78 obowiązki podatnika nabywającego wyroby na potrzeby działalności gospodarczej ust. 3.
1a.
Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
1b.
Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu, powstałe albo mogące powstać zobowiązania podatkowe tego podmiotu albo jego powstałe lub mogące powstać zobowiązania podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być objęte jednym zabezpieczeniem generalnym albo ryczałtowym złożonym w związku z uzyskanymi zezwoleniami akcyzowymi, o których mowa w art. 84 zmiana, wydanie, cofnięcie lub odmowa wydania zezwolenia ust. 1 pkt 1, 2 i 3a–5, lub numerem akcyzowym uprawnionego odbiorcy, o którym mowa w art. 20j obowiązek uzyskania numeru akcyzowego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego.
2.
Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych.
3.
Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 3a, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 forma zabezpieczenia akcyzowego ust. 1 pkt 1–3, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem przez:
1)
przewoźnika lub spedytora – w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo poza tą procedurą, na podstawie art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych,
2)
właściciela wyrobów akcyzowych,
3)
odbiorcę wyrobów akcyzowych – w przypadku innych przemieszczeń niż określone w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu,
3a)
osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która wysyła na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
4)
wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1–3a
- w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości.
3a.
Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lub 9, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 forma zabezpieczenia akcyzowego ust. 1 pkt 1–3, złożone przez osobę trzecią zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem, w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości.
3b.
W przypadku, o którym mowa w art. 44a zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy ust. 1, na wniosek podmiotu, który będzie prowadził skład podatkowy w miejscu albo w części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 forma zabezpieczenia akcyzowego ust. 1 pkt 1–3, złożone zamiast podmiotu, który będzie prowadził skład podatkowy, lub łącznie z tym podmiotem, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który złożył wniosek o cofnięcie dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w tym miejscu, w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości.
3c.
Zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 3b, nie składa się dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej mogących powstać w stosunku do wyrobów akcyzowych przemieszczanych:
1)
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub
2)
jeżeli zostały objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
4.
W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi oraz dostarczania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy będącego podmiotem wysyłającym, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. a lub b, albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego złożonym na terytorium kraju w formach określonych w art. 67 forma zabezpieczenia akcyzowego ust. 1 pkt 1–3, za zgodą tego podmiotu odbierającego.
5.
Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której zabezpieczeniem akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy będącego podmiotem wysyłającym, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. a lub b, albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zgodnie z ust. 4, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której zapłaty jest obowiązany ten podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty:
1)
złożonego zabezpieczenia akcyzowego – w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
2)
którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego, lub kwoty zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz z odsetkami za zwłokę – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
6.
Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3a albo 3b, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmiotem, do wysokości kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego.
Art. 63. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Interpretacje: 3 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...