• Art. 83a. pod. akcyz. - ...
  29.09.2023

Art. 83a. pod. akcyz.


Reklamacja wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podatnika

1.
W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podatnika może on dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.
2.
Podatnik może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku całkowitego zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych:
1)
w składzie podatkowym albo,
2)
za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
2a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu skarbowego po otrzymaniu zawiadomienia podatnika o zamiarze zniszczenia wyrobów akcyzowych może udzielić zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 94 piwo - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 1 i art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 1, bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
3.
Z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza się, w dwóch egzemplarzach, protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego.
4.
W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego podatnik, w terminie 3 dni roboczych, składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie potwierdzające zniszczenie wyrobów akcyzowych.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać w szczególności:
1)
datę zniszczenia wyrobów akcyzowych;
2)
ilość zniszczonych wyrobów akcyzowych;
3)
czytelny podpis składającego oświadczenie.
Art. 83a. Reklamacja wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...