• Ustawa o podatku akcyzowy...
  23.06.2024

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.06.2024

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy

1.
Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16 zgłoszenie rejestracyjne, podmiot będący:
1)
podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
2)
importerem;
3)
podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
4)
przedstawicielem podatkowym;
5)
podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 produkcja wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, magazynowanie wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
6)
właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 podatnik akcyzy ust. 3;
7)
podmiotem , o którym mowa w art. 116 podmiot zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów ust. 1 pkt 7.
1a.
W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu mają być wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, znaki akcyzy może otrzymać importer, podmiot prowadzący skład podatkowy albo właściciel wyrobów, o którym mowa w art. 13 podatnik akcyzy ust. 3, w przypadku gdy będzie wyprowadzał te wyroby ze składu podatkowego.
1b.
Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również podmiot dokonujący czynności, o których mowa w art. 9b opodatkowanie suszu tytoniowego ust. 1 pkt 1-3.
1c.
Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również producent wina, o którym mowa w art. 116 podmiot zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów ust. 1b.
2.
Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane:
1)
posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi;
2)
nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ administracji publicznej.
3.
Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie.
4.
W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku:
1)
wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub wyrobów nowatorskich nie może być złożona po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było – we wstępnym zapotrzebowaniu;
2)
zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego dnia czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było – we wstępnym zapotrzebowaniu.
4a.
Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.
5.
Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił obowiązku w tym zakresie.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
2.
Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza odpowiednio dokumenty o:
1)
zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;
2)
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
3)
rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16 zgłoszenie rejestracyjne;
4)
zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego – w przypadku, o którym mowa w art. 78 obowiązki podatnika nabywającego wyroby na potrzeby działalności gospodarczej ust. 3 pkt 1;
5)
złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;
6)
uprawnieniu do:
a) prowadzenia składu podatkowego,
b) nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
c) (uchylona)
d) wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
e) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 podatnik akcyzy ust. 3,
f) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o którym mowa w art. 116 podmiot zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów ust. 1 pkt 7;
7)
posiadanych wyrobach akcyzowych.
3.
Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o:
1)
wydanie podatkowych znaków akcyzy - wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy;
2)
sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki.
4.
Kwota wpłacana na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi co najmniej 80 % całkowitych kosztów ich wytworzenia.
5.
Wpływy uzyskane ze sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wpływy z tytułu kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowią dochód budżetu państwa.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:
1)
kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy,
2)
kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy,
3)
należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy,
4)
kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy
- uwzględniając konieczność zabezpieczenia wpływów z tytułu akcyzy, wysokość kwot akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy oraz nakłady ponoszone na wytworzenie znaków akcyzy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli:
1)
nie zostanie wpłacona kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy lub
2)
nie zostanie wniesiona należność za legalizacyjne znaki akcyzy, lub
3)
nie zostaną złożone wymagane dokumenty.
2.
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, kierując się możliwością ponoszenia przez wnioskodawcę obciążeń z tytułu należności publicznoprawnych stanowiących dochód budżetu państwa, może odmówić wydania podatkowych znaków akcyzy wnioskodawcy:
1)
który ma zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub
2)
wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub likwidacyjne, z wyjątkiem likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu jego prywatyzacji.
3.
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania lub sprzedaży znaków akcyzy przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, odpowiednio, kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy albo należność za legalizacyjne znaki akcyzy podlegają zwrotowi w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania decyzji o odmowie.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Znaki akcyzy są wydawane, na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przez:
1)
właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;
2)
wytwórcę znaków akcyzy.
2.
Wydanie znaków akcyzy przez ich wytwórcę następuje na podstawie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia,
2)
szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do tego wniosku
- uwzględniając konieczność identyfikacji rodzaju i liczby wydawanych znaków akcyzy oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także częstotliwość składania wniosków.
Interpretacje: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...