• Art. 11. pod. dochod. fiz...
  01.10.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 11. pod. doch.od osób fi


Przychody z nieodpłatnych świadczeń

1.
Przychodami, z zastrzeżeniem art 14-15, art. 17 przychód z kapitałów pieniężnych ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19 przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, art. 25b pojęcie przychodów bez pokrycia, art. 30ca opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków i art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
1a.
W odniesieniu do transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 6 przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem art. 23o ustalanie cen transferowych.
2.
Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 przychody ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej, pojęcie pracownika ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
2a.
Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1)
jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2)
jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
3)
jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
4)
w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
2b.
Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.
2c.
W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 6 wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie przepisów art. 23o ustalanie cen transferowych i art. 23p metody weryfikacji cen transferowych.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Art. 11. Przychody z nieodpłatnych świadczeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 867 Interpretacje: 180 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...