• Art. 23a. pod. dochod. fi...
  29.02.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23a. pod. doch.od osób fi


Katalog pojęć używanych w rozdziale

Ilekroć w rozdziale jest mowa o:
1)
umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów;
2)
podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie;
3)
odpisach amortyzacyjnych - rozumie się przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art 22a-22m, z uwzględnieniem art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów;
4)
normatywnym okresie amortyzacji - rozumie się przez to w odniesieniu do:
a) środków trwałych - okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych,
b) wartości niematerialnych i prawnych - okres ustalony w art. 22m okres dokonywania odpisów od wartości niematerialnych i prawnych;
5)
rzeczywistej wartości netto – rozumie się przez to:
a) wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h odpisy amortyzacyjne ust. 1 pkt 1,
b) wartość, o której mowa w art. 22 wykaz kosztów uzyskania przychodówł ust. 6;
6)
hipotetycznej wartości netto - rozumie się przez to wartość początkową określoną zgodnie z art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o:
a) odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 22k odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej maszyn i urządzeń, środków transportu ust. 1 z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych,
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4 lit. b – w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych;
7)
spłacie wartości początkowej - rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d skutek przeniesienia własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na osobę trzecią albo art. 23h skutek niezaliczenia opłat ustalonych w umowie leasingu do przychodów i jednocześnie kosztów i przeniesienie środków na osobę trzecią.
Art. 23a. Katalog pojęć używanych w rozdziale - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 3 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...