• Art. 26eb. - Pomniejszen...
  15.04.2024

Art. 26eb. pod. doch.od osób fi


Pomniejszenie kwoty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

1.
Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł za rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 26e koszty kwalifikowane, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o:
1)
iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 skala podatkowa ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e koszty kwalifikowane odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 skala podatkowa ust. 1, albo
2)
19% nieodliczonego na podstawie art. 26e koszty kwalifikowane odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek oraz art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 1 i 4, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych z tytułu:
1)
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
2)
wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
3)
praw autorskich.
3.
Przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:
1)
pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 % lub
2)
przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.
4.
Uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.
5.
Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania do:
1)
zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 2–2c;
2)
podatnika, któremu przysługuje kwota określona w art. 26ea kwota odliczenia.
6.
Jeżeli podatnik utracił prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dolicza kwoty poprzednio odliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo.
7.
Przepis art. 26e koszty kwalifikowane ust. 10 stosuje się odpowiednio.
Art. 26eb. Pomniejszenie kwoty zaliczek na podatek dochod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...