• Art. 30c. pod. dochod. fi...
  18.04.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30c. pod. doch.od osób fi


Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej

1.
Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 podatek w formie ryczałtu i art. 30 podatek zryczałtowany od dochodów, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.
2.
Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 zakres opodatkowania dochodów ust. 1, 2–3b i 5, art. 24 dochód z działalności gospodarczej ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ustalenie dochodu w drodze oszacowania ust. 1 i 2, lub art. 23o ustalanie cen transferowych. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o:
1)
składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a;
2)
składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ust. 1,
b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w ust. 1
– przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł;
3)
wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2b;
4)
darowiznę, o której mowa w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.
2a.
Wysokość składek i wpłat, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
2b.
Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów ust. 1 pkt 58, podlega corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 roczna podstawa wymiaru składek - zasady, skutek przekroczenia ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, w zaokrągleniu do pełnych 100 złotych w górę.
2c.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do końca roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów ust. 1 pkt 58, podwyższonej zgodnie z ust. 2b.
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2 i 2a, składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2b oraz dokonane darowizny na cele kształcenia zawodowego określone w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 9 lit. d, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:
1)
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
2)
odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, lub
3)
odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub
4)
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
3a.
Przepisy art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 5, 6, 6b, 6c, 6ea, 6eb, 6f, 7, 13b i 13c stosuje się odpowiednio.
3b.
Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
4.
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
5.
W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6.
Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30ca opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.
Art. 30c. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 140 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...