• Art. 30e. pod. dochod. fi...
  14.04.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30e. pod. doch.od osób fi


Stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

1.
Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.
2.
Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 wykaz kosztów uzyskania przychodów ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h odpisy amortyzacyjne ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
3.
W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 8 lit. a-c dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.
4.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1a pkt 3, wykazać:
1)
dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 131, lub
2)
dochody, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 131.
5.
Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
6.
Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania, jeżeli:
1)
budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika;
2)
przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej ust. 2 pkt 1.
7.
W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.
8.
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, osiąga również dochody określone w ust. 1 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami osiągniętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
9.
W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, osiągającego dochody określone w ust. 1 wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Art. 30e. Stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 223 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...