• Art. 30h. - Danina solid...
  05.10.2022

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.10.2022

Dz.U.2021.0.1119 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30h. pod. doch.od osób fi


Danina solidarnościowa

1.
Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2.
Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa ust. 1, 9 i 9a, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej po ich pomniejszeniu o:
1)
kwoty składek, o których mowa w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ust. 2 pkt 2,
2)
kwoty, o których mowa w art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ust. 5
- odliczone od tych dochodów.
3.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1)
rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2)
zeznaniach wymienionych w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4.
Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5.
Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej , wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19% Sprawdź
Art. 30h. Danina solidarnościowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...