• Art. 30h. - Danina solid...
  18.05.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 30h. pod. doch.od osób fi


Danina solidarnościowa

1.
Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2.
Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa ust. 1, 9 i 9a, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej po ich pomniejszeniu o:
1)
kwoty składek, o których mowa w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ust. 2 pkt 2,
2)
kwoty, o których mowa w art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ust. 5
- odliczone od tych dochodów.
3.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1)
rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2)
zeznaniach wymienionych w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4.
Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5.
Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6.
(uchylony)
Art. 30h. Danina solidarnościowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...