• Art. 31a. - Składanie pł...
  29.05.2024

Art. 31a. pod. doch.od osób fi


Składanie płatnikowi oświadczeń i wniosków przez podatnika mających wpływ na obliczenie zaliczki

1.
Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
2.
Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o część kwoty zmniejszającej podatek ust. 1, art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek ust. 3 i 6–8 oraz art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 11, mogą być składane według ustalonego wzoru.
3.
Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.
4.
Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5.
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe – najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.
6.
Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.
7.
Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek ust. 6 i 8 oraz art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 11.
8.
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi, o którym mowa w art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe lub art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 1, oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnień, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 152–154, płatnik oblicza zaliczkę z uwzględnieniem tych zwolnień, przy czym w oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.
9.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.ˮ. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10.
W przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, przepisu art. 26a ograniczenie odpowiedzialności podatnika za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych § 2 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.
Art. 31a. Składanie płatnikowi oświadczeń i wniosków prze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...