• Art. 42. pod. dochod. fiz...
  27.05.2024

Art. 42. pod. doch.od osób fi


Termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne

1.
Płatnicy, o których mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
1a.
W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1b stosuje się odpowiednio.
2.
Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:
1)
w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;
2)
w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.
3.
W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, informacje te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.
4.
Na sporządzony na piśmie wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
5.
Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek, dokonujące świadczeń, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 46, 148 i 152–154.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
7.
(uchylony)
8.
Jeżeli płatnik, o którym mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 10, dokonał wypłaty należności z tytułu określonego w art. 30a pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego ust. 1 pkt 2, 2a, 4 lub 5, na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a katalog pojęć ustawowych pkt 11, przepisów ust. 2–6 nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich podatników.
9.
Jeżeli suma dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 4 wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 podatek w formie ryczałtu ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego ust. 1 pkt 1–5a, których wysokość przekroczyła łącznie kwotę, o której mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 12, obejmuje należności, od których zgodnie z art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 2a nie został pobrany podatek, płatnik jest obowiązany zawiadomić o wartości i rodzaju dokonanych wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych w roku podatkowym, od których nie został pobrany podatek, podając dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. Zawiadomienie to składa się także w przypadku dokonania temu samemu podatnikowi w danym roku podatkowym dalszych wypłat (świadczeń) lub postawienia do dyspozycji kolejnych pieniędzy lub wartości pieniężnych, od których zgodnie z art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 2a nie został pobrany podatek.
9a.
Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9, nie składa się, jeżeli kwota wypłaconych należności, od których zgodnie z art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 2a nie został pobrany podatek, nie przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności kwoty 500 000 zł, przy czym przepis art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 13 stosuje się odpowiednio.
10.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 9, jest składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie został pobrany podatek na podstawie art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 2a.
Art. 42. Termin przekazania składek przez prowadzących dz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 82 Interpretacje: 55 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...