• Art. 45cd. - Udostępnian...
  21.02.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 45cd. pod. doch.od osób fi


Udostępnianie podatnikowi zeznań podatkowych

1.
Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym zeznania, o których mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, oraz informację, o której mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 46 pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:
1)
zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 46 pkt 1, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 1, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6;
2)
o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.
2.
Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nich zmian oznacza złożenie odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania akceptacji.
2a.
Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji oznacza złożenie korekty odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania tej akceptacji.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 1, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6, nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:
1)
organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 9;
2)
podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy.
6.
Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania lub informacji oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji podatnik dokonuje za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Jeżeli podatnik nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, składa zeznanie lub informację bez pośrednictwa e-Urzędu Skarbowego.
Art. 45cd. Udostępnianie podatnikowi zeznań podatkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...