• Art. 52x. - Darowizny rz...
  05.02.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.02.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 52x. pod. doch.od osób fi


Darowizny rzeczowe przekazane w okresie styczeń wrzesień 2020 r. podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku

1.
Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 lub art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ust. 2, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19:
1)
organom prowadzącym placówki oświatowe;
2)
organizacjom, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989 oraz z 2022 r. poz. 1002), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
2.
Przez placówkę oświatową rozumie się:
1)
podmioty, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2)
uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3)
placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3.
Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.
4.
W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1)
do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2)
w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3)
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny;
4)
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5)
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6)
od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
5.
Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ustalanie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej ust. 1 pkt 9 i art. 52n oraz art. 11 odliczenia od przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, art. 57b odliczanie od dochodu przekazanych darowizn i art. 57e odliczanie od przychodu darowizn rzeczowych przekazanych w okresie od stycznia 2020 r. do odwołania stanu epidemii ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 zasady opodatkowania małżonków ust. 2, art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 3a.
Art. 52x. Darowizny rzeczowe przekazane w okresie styczeń... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...