• Art. 9. pod. dochod. fiz....
  21.02.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 9. pod. doch.od osób fi


Zakres opodatkowania dochodów

1.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego, art. 52 przepis przejściowy, art. 52a przepis przejściowy i art. 52c przepis przejściowy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
1a.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e podatek od przychodów bez pokrycia, art 29-30cb, art 30da–30dh, ar. 30e–30g, art 30j–30p oraz art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.
2.
Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o ustalanie cen transferowych, art. 23u ustalanie i weryfikacja cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, art 24-24b, art 24c, art. 24e przychody i koszty nabycia pakietu wierzytelności, art. 30ca opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków oraz art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
3.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1)
obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2)
obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
3a.
Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
1)
z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 8;
2)
z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
3)
z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków;
4)
ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkiem strat:
a) z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 105a,
b) związanych z przychodami, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
3b.
Dochód przedsiębiorstwa w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony, na zasadach określonych w ust. 3, o wysokość straty poniesionej i nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę.
4.
Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.
5.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym mowa w art. 6 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
6.
Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat:
1)
z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży;
2)
z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych;
3)
z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
4)
z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny;
5)
z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
Art. 9. Zakres opodatkowania dochodów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 915 Interpretacje: 243 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...