• Ustawa o podatku dochodow...
  05.03.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 6a. Danina solidarnościowa

1.
Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.
2.
Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa ust. 1, 9 i 9a, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej po ich pomniejszeniu o:
1)
kwoty składek, o których mowa w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ust. 2 pkt 2,
2)
kwoty, o których mowa w art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ust. 5
- odliczone od tych dochodów.
3.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:
1)
rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,
2)
zeznaniach wymienionych w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa
– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
4.
Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
5.
Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.
6.
(uchylony)
1.
Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
2.
Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:
1)
gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a rozporządzenie w sprawie nadania organom uprawnień organów podatkowych Ordynacji podatkowej;
2)
spraw, o których mowa w art. 119g wszczęcie lub przejęcie postępowania podatkowego przez Szefa KAS § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...