• Ustawa o podatku dochodow...
  16.07.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 8. Zeznania podatkowe

1.
Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
1a.
W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:
1)
kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
2)
pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;
3)
odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
1aa.
Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych jednostek.
1b.
Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1–1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania – urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.
1c.
W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 2a, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2.
(uchylony)
3.
Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art 29–30a, z zastrzeżeniem ust. 3c.
3a.
Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
3b.
W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
3c.
Podatnicy, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów (przychodów) określonych w art. 30a pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego ust. 1 pkt 2, 2a, 4 lub 5, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 30a pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 1a.
3d.
Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków są obowiązani w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, wykazać środki trwałe, których wartość początkowa jest uwzględniana przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, kwotę należnego i zapłaconego podatku od przychodów z budynków oraz kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 30g podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem.
3e.
Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.
3f.
Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:
1)
o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
2)
o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych
- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.
3g.
W celu obliczenia posiadania pośredniego, o którym mowa w ust. 3f, przepis art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3h.
Informacje, o których mowa w ust. 3f, składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3i.
Informacje, o których mowa w ust. 3f, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych.
4.
Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić:
1)
różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;
2)
należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek;
3)
należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek;
4)
należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3.
5.
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 zasady sporządzania sprawozdań finansowych ust. 1g ustawy o rachunkowości.
5a.
(uchylony)
5b.
(uchylony)
5c.
(uchylony)
5d.
(uchylony)
5e.
(uchylony)
5f.
(uchylony)
5g.
(uchylony)
6.
Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
7.
Podatnicy, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a.
7a.
Podatnicy, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 zasady opodatkowania małżonków ust. 3a albo 4g lub w art. 29 podatek w formie ryczałtu ust. 4, składają zeznanie podatkowe w terminie określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
8.
Podatnicy, o których mowa w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8a.
Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 5, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
8b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania informacji, o których mowa w ust. 3f, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
8c.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi informacji, o których mowa w ust. 3f, oraz czynności określonych w ust. 3i, określając zakres wyznaczenia, wyznaczone organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialny zakres ich działania, w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji spraw, a także usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania tych informacji.
8d.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych oraz czynności, o których mowa w ust. 8a, w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji spraw, a także usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania sprawozdań finansowych.
9.
(uchylony)
10.
(uchylony)
11.
(uchylony)
Orzeczenia: 419 Interpretacje: 130 Porównania: 1
Jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa:
1)
zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;
2)
zadania urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, pełni urząd obsługujący organ, o którym mowa w art. 13a rozporządzenie w sprawie nadania organom uprawnień organów podatkowych Ordynacji podatkowej;
3)
przekazania 1,5% podatku należnego z zeznań podatkowych albo ich korekt, o którym mowa w art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji ust. 1, złożonych urzędowi, o którym mowa w pkt 2, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby urzędu, o którym mowa w pkt 2, na podstawie otrzymanej od tego urzędu sporządzonej na piśmie informacji.
Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory:
1)
deklaracji, o których mowa w art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków ust. 14, art. 30h danina solidarnościowa ust. 4, art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1a, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 1a, art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 5 oraz art. 43 obowiązek składania deklaracji przez podatników osiągających dochody z działów specjalnych ust. 1;
2)
informacji, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 46, art. 26ha odliczenie od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub oświatę ust. 10, art. 30dg informacja o wartości rynkowej składnika majątku określonej przez inne państwo UE ust. 1, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 4i, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1, art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6 oraz art. 52jb przepisy przejściowe ust. 7;
3)
oświadczeń i wniosków, o których mowa w art. 30j podleganie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP ust. 1 pkt 1, art. 30o utrata prawa do opodatkowania ryczałtem podatnika przenoszącego miejsce zamieszkania na terytorium RP pkt 1, art. 31b oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o część kwoty zmniejszającej podatek ust. 1, art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek ust. 3 i 6–8, art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 11 oraz art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji ust. 3a;
4)
rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8;
5)
zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1–1aa.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1)
nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2)
dane identyfikacyjne;
3)
objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Oświadczenia, roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 30j podleganie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP ust. 1 pkt 1, art. 30o utrata prawa do opodatkowania ryczałtem podatnika przenoszącego miejsce zamieszkania na terytorium RP pkt 1, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1a i 1b, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1–4, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 1a–4, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
1.
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego wynikającego:
1)
z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
2)
z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2.
Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
3.
Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego.
3a.
Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
3b.
Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 9, dla potrzeb przekazania 1,5% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.
3c.
Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku, z którego wynika podatek należny na podstawie art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub 3a, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% tego podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, złożonej korekcie tego zeznania albo w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, za ubiegły rok podatkowy.
3d.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3a, sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego.
3e.
W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podatnik może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego. Po wycofaniu zgody nie stosuje się przepisu ust. 3c.
4.
Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1,5% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
5.
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:
1)
danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – dane tego przedsiębiorstwa), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
2)
wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3)
przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)
- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.
6.
Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1)
organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
2)
organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a uchylony ustawy o działalności pożytku publicznego;
3)
podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 3a, podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a wykaz organizacji pożytku publicznego ustawy o działalności pożytku publicznego.
6a.
W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 przekracza wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.
7.
Podatnicy, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 2a, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy.
8.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1,5% podatku, może upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
9.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym zeznania, o których mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, oraz informację, o której mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 46 pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:
1)
zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 46 pkt 1, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 1, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6;
2)
o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.
2.
Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nich zmian oznacza złożenie odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania akceptacji.
2a.
Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji oznacza złożenie korekty odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania tej akceptacji.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 1, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6, nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:
1)
organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 9;
2)
podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy.
6.
Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania lub informacji oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji podatnik dokonuje za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Jeżeli podatnik nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, składa zeznanie lub informację bez pośrednictwa konta w e-Urzędzie Skarbowym.
1.
W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2–4 i 6 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
2.
Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 Ordynacji podatkowej.
3.
W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.
1.
W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 4 pkt 1 i 2, przez podatnika, o którym mowa w art. 45cd udostępnianie podatnikowi zeznań podatkowych ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
1a.
Informacja, o której mowa w ust. 1, może, zamiast podpisu osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
2.
W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 4 pkt 1 i 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...