• Art. 24o. - Zwolnienie d...
  14.06.2024

Art. 24o. pod. dochod. od os.


Zwolnienie dochodów ze zbycia udziałów (akcji) spółki holdingowej od podatku dochodowego

1.
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym mowa w art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 3, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.
2.
Oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia zawiera:
1)
imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron umowy;
2)
nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki zależnej, której udziały (akcje) będą zbywane;
3)
wskazanie udziału w kapitale spółki zależnej, który będzie przedmiotem odpłatnego zbycia;
4)
planowaną datę zawarcia umowy.
3.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości, przy czym przepis art. 3 obowiązek podatkowy a miejsce siedziby podatnika ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 24o. Zwolnienie dochodów ze zbycia udziałów (akcji) ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...