• Art. 28l. - Utrata prawa...
  30.09.2023

Art. 28l. pod. dochod. od os.


Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

1.
Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:
1)
roku podatkowego okresu, o którym mowa w art. 28f okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 albo 2 – w przypadku gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem;
2)
(uchylony)
3)
roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 2 i 3;
4)
roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
a) podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 4-6,
b) podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
c) podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że: – podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem albo
– podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa obowiązki podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku,
d) podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie albo podziału przez wyodrębnienie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.
2.
W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie, o którym mowa w art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 7, po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem.
Art. 28l. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od doch... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...