• Art. 38ea. - Odliczenia ...
  26.05.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38ea. pod. dochod. od os.


Odliczenia od dochodu z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe

1.
Podatnik może od dochodu z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe, ustalonego zgodnie z art. 7 przedmiot opodatkowania, odliczyć poniesione w 2021 r.:
1)
wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
2)
opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i technologie wykorzystywane w systemach elektronicznego poboru opłat ust. 3b zdaniu drugim ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688),
3)
opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania
– pomniejszone o podatek od towarów i usług.
2.
Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki niebędącej osobą prawną – ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.
3.
Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego na zasadach określonych w art. 19 wysokość podatku.
4.
Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.
5.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 r.
6.
W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków lub opłat, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 16 wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.
7.
Użyte w niniejszym artykule określenie:
1)
opłata elektroniczna – oznacza opłatę elektroniczną, o której mowa w art. 13ha opłata elektroniczna za przejazd drogą krajową ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2)
urządzenie pokładowe – oznacza urządzenie pokładowe, o którym mowa w art. 13i technologie wykorzystywane w systemach elektronicznego poboru opłat ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywane do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
3)
zewnętrzny system lokalizacyjny – oznacza zewnętrzny system lokalizacyjny, o którym mowa w art. 13i technologie wykorzystywane w systemach elektronicznego poboru opłat ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywany do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
Art. 38ea. Odliczenia od dochodu z innych źródeł przychod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...