• Art. 38p. - Darowizny rz...
  05.03.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 38p. pod. dochod. od os.


Darowizny rzeczowe przekazane w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku

1.
Od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 podstawa opodatkowania, darowizny ust. 1, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19:
1)
organom prowadzącym placówki oświatowe;
2)
organizacjom, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy a miejsce siedziby podatnika ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2454), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
2.
Przez placówkę oświatową rozumie się:
1)
podmioty, o których mowa w art. 2 wyłączenia, wyjaśnienie pojęć pkt 1-4 і 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3)
placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429).
3.
Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.
4.
W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:
1)
do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2)
w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3)
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny;
4)
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
5)
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
6)
od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
5.
Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 18 podstawa opodatkowania, darowizny ust. 1 pkt 8 i art. 38g odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.
6.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 podstawa opodatkowania, darowizny ust. 1b, 1c, 1e-1g, 1k oraz art. 27 zeznanie podatkowe, sprawozdanie finansowe ust. 4a.
Art. 38p. Darowizny rzeczowe przekazane w okresie styczeń... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...