• Ustawa o podatku dochodow...
  04.03.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Oddział 1. Przepisy ogólne

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%;
2)
podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto - oznacza to podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
2a)
przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
3)
wyniku finansowym netto - oznacza to wynik finansowy netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości;
4)
zysku (stracie) netto - oznacza to zysk (stratę) netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości;
5)
rozdysponowanym dochodzie z tytułu zysku netto – oznacza to część dochodu z tytułu zysku netto, która została przeznaczona do dystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym do wypłaty wspólnikom, na pokrycie strat powstałych w okresie innym niż okres opodatkowania ryczałtem, na wypłatę wynagrodzeń związanych z udziałami, na podwyższenie kapitału zakładowego.
1.
Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej w niniejszym rozdziale "ryczałtem", jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie:
1)
wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku oraz
2)
w kapitale własnym:
a) kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz
b) kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.
2.
Podatnik i jego następca prawny są obowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale własnym zysków lub strat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat.
1.
Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2.
Jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 5, za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku obrotowego.
1.
Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 7.
2.
Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r oświadczenie podatnika ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.
1.
Podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19 wysokość podatku, art. 24b podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, art. 24ca minimalny podatek dochodowy i art. 24d opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
2.
Do podatnika opodatkowanego ryczałtem przepisy rozdziału 3a stosuje się odpowiednio, przy czym kwoty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów lub zaliczane do dochodów (przychodów) na podstawie art. 16o prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu opodatkowaniu ust. 1, art. 16p wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania ust. 1 i 2, art. 16q odpowiednie stosowanie przepisów do kosztów bezpośrednio lub pośrednio służących finansowaniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, art. 16r wyłączenie prawa do zaliczenia strat do kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia o straty dochodów (przychodów), art. 16t rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych ust. 1 oraz art. 16u uznanie hybrydowego podmiotu za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej ust. 2 uznaje się za dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.
3.
Podatnik, który zakończył opodatkowanie ryczałtem i osiągnął dochód z tytułu zysku netto oraz nie dokonał jednorazowego rozliczenia ryczałtu od tego dochodu w sposób, o którym mowa w art. 28t termin płatności ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ust. 2, stosuje przepisy niniejszego rozdziału w zakresie rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do dnia, w którym suma wszystkich należnych ryczałtów od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto osiągnie wartość odpowiadającą kwocie należnego ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto.
4.
W przypadku gdy podatnik po dniu poprzedzającym dzień rezygnacji z opodatkowania ryczałtem lub po dniu poprzedzającym dzień utraty prawa do tego opodatkowania dokona wypłaty zysku lub jego dystrybucji w jakiejkolwiek formie, na potrzeby stosowania ust. 3, w przypadku braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że dochód z tytułu zysku netto, osiągnięty w okresie opodatkowania ryczałtem jest rozdysponowany w ostatniej kolejności.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...