• Ustawa o podatku dochodow...
  17.04.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.2805 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Oddział 5. Wysokość podatku

1.
Ryczałt wynosi:
1)
10% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;
2)
20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.
2.
(uchylony)
1.
Jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż wymienione w art. 28n podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 4, od ryczałtu obliczonego od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 28n podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 5, odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie od przychodów (dochodów), o których mowa w tym przepisie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części ryczałtu obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na przychód (dochód) uzyskany w obcym państwie.
2.
Jeżeli dochód stanowiący podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 28n podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 1 i 4, nie odpowiada pełnej wysokości zysku netto osiągniętego za rok podatkowy, odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do udziału tego dochodu w zysku netto.
3.
Jeżeli podatnik dokonał wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z odrębnymi przepisami, od ryczałtu obliczonego po odliczeniach, o których mowa w ust. 2, odlicza się kwotę ryczałtu należnego od wypłaconej zaliczki. Odliczenia dokonuje się od ryczałtu należnego od zysku, na poczet którego zaliczka została wypłacona, proporcjonalnie do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...