• Ustawa o podatku od czynn...
  21.02.2024

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.170 t.j. - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy

1.
Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:
1)
z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;
1a)
z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy;
2)
z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną;
2a)
z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;
3)
z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu ust. 1 pkt 3;
4)
z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania.
2.
Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.
Orzeczenia: 114 Interpretacje: 8 Porównania: 1
Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5 podatnik jako podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy, ciąży:
1)
przy umowie sprzedaży - na kupującym;
2)
przy umowie zamiany - na stronach czynności;
3)
przy umowie darowizny - na obdarowanym;
4)
przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości;
5)
przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
6)
przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;
7)
przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
8)
przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
9)
przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.
Orzeczenia: 46 Interpretacje: 15 Porównania: 1
1.
Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.
2.
Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.
Orzeczenia: 25 Interpretacje: 3 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...