• Ustawa o podatku od czynn...
  02.06.2023

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2023

Dz.U.2023.0.170 t.j. - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 5. Zapłata, pobór i zwrot podatku

1.
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, oraz przypadków, o których mowa w ust. 1a.
1a.
Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.
2.
Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.
3.
Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.
3a.
Płatnicy są obowiązani:
1)
prowadzić rejestr podatku;
2)
wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.
3)
(uchylony)
3b.
(uchylony)
3c.
Płatnicy nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą brak swojej winy w niepobraniu tego podatku.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku,
2)
zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2,
3)
(uchylony)
4)
wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
– uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, uwzględniając konieczność uproszczenia obowiązków związanych ze składaniem deklaracji.
Orzeczenia: 41 Interpretacje: 11 Porównania: 1
1.
Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:
1)
uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna);
2)
nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej;
3)
(uchylony)
3a)
spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;
4)
podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;
5)
nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
2.
Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.
Orzeczenia: 36 Interpretacje: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...