• Art. 15a. - Podatnicy po...
  20.04.2024

Art. 15a. pod. tow. i usł.


Podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie

1.
Podatnikiem, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.
2.
Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:
1)
posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
2)
nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.
3.
Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.
4.
Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:
1)
przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
2)
rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
3)
członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.
5.
Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:
1)
prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
2)
organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.
6.
Warunek istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika.
7.
Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT.
8.
Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.
9.
Grupa VAT nie może być rozszerzona o innych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.
10.
Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej:
1)
nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
2)
dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
3)
wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
4)
dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
5)
wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.
11.
Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie praw i obowiązków tej grupy VAT.
12.
Grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 4.
12a.
Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT w zakresie podatku na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika.
13.
W celu przedłużenia okresu funkcjonowania grupy VAT przedstawiciel grupy VAT składa do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania istniejącej grupy VAT nową umowę zawartą pomiędzy członkami istniejącej grupy VAT, w terminie 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy. Do nowej umowy przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
14.
Przedstawiciel grupy VAT jest obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
15.
Grupa VAT traci status podatnika:
1)
z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika;
2)
z upływem terminu, na jaki została utworzona.
Art. 15a. Podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...