• Art. 28a. pod. tow. i usł...
  02.10.2023

Art. 28a. pod. tow. i usł.


Wyjaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału

Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:
1)
ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 6,
b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
2)
podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.
Art. 28a. Wyjaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 24 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...