• Art. 37. pod. tow. i usł....
  21.05.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 37. pod. tow. i usł.


Termin zapłaty kwoty podatku określonej w decyzjach urzędnika celno-skarbowego

1.
Podatnik jest obowiązany zapłacić kwotę podatku określoną w decyzjach naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym lub rozliczeniu zamknięcia ust. 2–3 oraz art. 34 należności podatkowe, w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.
1a.
W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym lub rozliczeniu zamknięcia ust. 2-3 oraz w art. 34 należności podatkowe, naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.
1aa.
W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym lub rozliczeniu zamknięcia ust. 2-3, odsetki pobiera się w wysokości:
1)
50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 stawka odsetek za zwłokę § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli zgłaszający:
a) złoży wniosek, o którym mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym lub rozliczeniu zamknięcia ust. 3, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia zamknięcia, oraz
b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz z odsetkami;
2)
150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 stawka odsetek za zwłokę § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności.
1ab.
W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 34 należności podatkowe, odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 38 odpowiednie stosowanie przepisów celnych_ 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
1b.
Od kwoty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 33 kwota podatku w zgłoszeniu celnym lub rozliczeniu zamknięcia ust. 2-3 oraz w art. 34 należności podatkowe, niezapłaconej w terminie, pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
2.
(uchylony)
3.
Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji skarbowej.
Art. 37. Termin zapłaty kwoty podatku określonej w decyzj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 306 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...