• Art. 42c. - Związanie or...
  18.04.2024

Art. 42c. pod. tow. i usł.


Związanie organów podatkowych WIS

1.
WIS wiąże, z zastrzeżeniem ust. 2–2d, organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b wniosek o wydanie WIS ust. 1 pkt 1 i 2, dla których została wydana, oraz te podmioty, w odniesieniu do:
1)
towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych w okresie ważności WIS;
2)
usługi, która została wykonana w okresie ważności WIS;
3)
towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną w okresie ważności WIS.
2.
W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
2a.
W przypadku zmiany WIS z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 42h wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS ust. 3 pkt 1–3, i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do zmienionej WIS od dnia wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 42h wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS ust. 3 pkt 1–3, do dnia doręczenia decyzji o zmianie WIS, przepisy art. 14k –14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
2b.
W przypadku zmiany WIS z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 42h wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS ust. 3 pkt 4, i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do zmienionej WIS od dnia następującego po dniu, w którym WIS została doręczona, do dnia doręczenia decyzji o zmianie WIS, przepisy art 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
2c.
W przypadku uchylenia WIS z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 42h wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS ust. 3 pkt 5 i 6, i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do uchylonej WIS od dnia następującego po dniu, w którym WIS została doręczona, do dnia doręczenia decyzji o uchyleniu WIS, przepisy art 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
2d.
W przypadku uchylenia WIS oraz wydania WIS w postępowaniu odwoławczym albo na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu przepisy ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku:
1)
czynności, o której mowa w art. 42a wiążąca informacja stawkowa (WIS), dokonanej przez podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w ust. 1, od dnia następującego po dniu, w którym WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia:
a) zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS albo
b) poprzedzającego dzień, w którym WIS wygasła na podstawie art. 42h wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS ust. 1, albo
c) upływu okresu, na jaki została wydana WIS
– w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej,
2)
zastosowania na potrzeby podatku przez podmiot, na rzecz którego została wydana wiążąca informacja akcyzowa, zwana dalej „WIA”, klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej (CN), określonej dla tego towaru w tej WIA, jeżeli nie upłynął okres ważności tej WIA
– przepisy art 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
Art. 42c. Związanie organów podatkowych WIS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...