• Art. 97. pod. tow. i usł....
  24.05.2024

Art. 97. pod. tow. i usł.


Zgłoszenie rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia

1.
Podatnicy, o których mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej i art. 15a podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 zgłoszenie rejestracyjne,o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej innych niż wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 warunki niewystępowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 warunki niewystępowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ust. 6.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:
1)
nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;
2)
świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 informacje podsumowujące podatników VAT UE ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.
3a.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d inne czynności przedstawiciela podatkowego wynikające z umowy ust. 1.
4.
Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
9.
Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 1-3, jako podatnika VAT UE.
10.
Podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:
1)
dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2)
dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
3)
świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 informacje podsumowujące podatników VAT UE ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
4)
nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika, dla których są podatnikami z tytułu importu usług,
5)
przemieszczaniu towarów, w celu ich nabycia, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a
- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.
11.
(uchylony)
12.
(uchylony)
13.
W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego; zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.
14.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 13, stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE.
15.
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1−3, złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 terminy składania deklaracji podatkowych ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.
15a.
Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1–3, przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 informacje podsumowujące podatników VAT UE, pomimo istnienia takiego obowiązku.
16.
Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 6, 7, 7b–7bb i 8–9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. Przepisy art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 8b i 9g–9k stosuje się odpowiednio.
17.
Naczelnik urzędu skarbowego lub wyznaczona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jednostka organizacyjna, na wniosek zainteresowanego, potwierdza zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju albo informuje o braku takiego potwierdzenia. Zainteresowanym może być podatnik, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, lub osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, mający interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia.
18.
Wniosek, o którym mowa w ust. 17, składa się na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną.
19.
(uchylony)
20.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tych sprawach.
21.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ podatkowy właściwy w sprawach rejestrowania podatników dokonujących pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz określić terytorialny zasięg jego działania, uwzględniając konieczność usprawnienia weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz wymiany informacji między organami podatkowymi.
Art. 97. Zgłoszenie rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dost... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 64 Interpretacje: 13 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...