• Ustawa o podatku od towar...
  30.05.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. poz. 515, z późn. zm.: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.poz. 959, z późn. zm.: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 960, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. poz. 1112 oraz z 2003 r. poz. 2036: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Z zastrzeżeniem art. 145b terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących z zapisem kopii, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a Centralne Repozytorium Kas ust. 3.
2.
Kasa rejestrująca z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – dodatkowo zapewniać bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych.
3.
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii są obowiązani dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
4.
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii są obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas.
5.
W kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie.
6.
Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 2 oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. Potwierdzenie to jest wydawane nie później niż do dnia upływu okresów wskazanych odpowiednio w ust. 7 pkt 1 i 2.
7.
Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:
1)
kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii:
a) inne niż o zastosowaniu specjalnym – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) o zastosowaniu specjalnym – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)
kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8.
W przypadku gdy do obrotu wprowadzono kasę rejestrującą z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, która wbrew deklaracji, o której mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 6g pkt 2, nie spełnia funkcji, kryteriów lub warunków technicznych dla tych kas, lub do której nie dołączono takiej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu tej kasy albo inny podmiot wprowadzający do obrotu tę kasę karę pieniężną w wysokości 5000 zł.
9.
Podstawą do wydania decyzji, o której mowa w ust. 8, w zakresie wymaganych funkcji, kryteriów lub warunków technicznych jest opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar, która zawiera opis braków w zakresie spełnienia tych funkcji, kryteriów lub warunków technicznych.
10.
W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 15 pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 3a pkt 4, stwierdza się na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.
11.
Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 8 i 10, stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.
11a.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 8-11 do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.
12.
Przepisy art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 1, 1b–3, ust. 3a pkt 1 lit. a, pkt 2–4, 6–9, 11 i 13, ust. 3b–3d, ust. 6a zdanie drugie, ust. 6c–6f i 6g–6i stosuje się odpowiednio.
13.
Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.
14.
Do serwisu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii oraz kontroli takich kas w zakresie spełniania przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych stosuje się przepisy określające funkcje, kryteria i warunki techniczne dla takich kas obowiązujące na dzień uzyskania odpowiednio decyzji albo potwierdzenia właściwych organów, że kasy te spełniają odpowiednie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.
15.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, w tym kas o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki i sposób używania przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, w tym sposób zakończenia używania tych kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, oraz sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży, uwzględniając potrzebę właściwego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu tych kas przez podatników oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu sprzedaży przy ich zastosowaniu, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku i prawidłowości końcowego rozliczenia pracy tych kas;
2)
termin zgłoszenia kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są składane w związku z używaniem takiej kasy, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu takich kas oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3)
warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji sprzedaży, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis tych kas, uwzględniając potrzebę prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu tych kas oraz dostępność ich serwisu;
4)
terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 3a pkt 4 i 11, uwzględniając potrzebę sprawdzenia poprawnego działania kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży, przechowywania zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia towarów i usług oraz wydawania innych dokumentów fiskalnych.
16.
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej takich kas numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do takiej kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu,
2)
rodzaje danych zawartych we wniosku producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, oraz rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, i urządzeń, w tym kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii wzorcowych do badań, niezbędnych do wydania potwierdzenia, w tym dołączanych do wniosku o wydanie potwierdzenia,
3)
okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6,
4)
zakres badań kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań tej kasy
– uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników, zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży i wystawiania dowodu potwierdzającego jej dokonanie oraz optymalne dla danego rodzaju sprzedaży rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii, jak również celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych potwierdzeń, o których mowa w ust. 6.
17.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:
1)
wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
2)
stosowane przez podatników zasady dokumentowania sprzedaży;
3)
możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii;
4)
konieczność zapewnienia realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przy uwzględnieniu korzyści wynikających z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz zwrotu podatnikom z budżetu państwa części wydatków na zakup tych kas;
5)
konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego prowadzenia ewidencji sprzedaży;
6)
konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
7)
konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem sprzedaży przez podatników.
1.
Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
1)
do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
2)
do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
3)
do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu;
4)
do dnia 31 grudnia 2021 r. - do sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w przepisach działu XII rozdziału 6.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.
3.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:
1)
1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
1 lipca 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4)
1 stycznia 2022 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
4.
Terminy określone w ust. 1 i 3 mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy określone w ust. 1 i 3, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.
Do wyrobów medycznych, o których mowa w poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 oraz z 2023 r. poz. 1938), stawkę podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, stosuje się do dnia 27 maja 2025 r.
Do usług napraw i konserwacji wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z tą ustawą stosuje się stawkę podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2.
1.
W okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r. w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 i 2029), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące nabywcą tego gazu, tej energii lub usługobiorcą tych uprawnień, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
w przypadku dostawy tego gazu lub tej energii – nabywcą jest podatnik zarejestrowany zgodnie z art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 4, którego główna działalność w odniesieniu do nabywania gazu lub energii elektrycznej polega na ich odprzedaży i którego własne zużycie tych towarów jest nieznaczne;
2)
w przypadku świadczenia tych usług – usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany zgodnie z art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 4;
3)
dostawa tych towarów lub świadczenie tych usług są dokonywane w ramach transakcji zawartej bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na:
a) giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych,
b) rynku regulowanym lub OTF w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4)
dostawcą lub usługodawcą jest podatnik zarejestrowany zgodnie z art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 4, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 1 i 9.
2.
Za nabywcę lub usługobiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, uważa się w szczególności podatnika zarejestrowanego zgodnie z art. 96 zgłoszenie rejestracyjne ust. 4:
1)
będącego spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych;
2)
będącego towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych;
3)
będącego spółką prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4)
będącego spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
5)
posiadającego koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, umożliwiającą obrót towarami wskazanymi w ust. 1 lub posiadającego rachunek w rejestrze Unii, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
1.
W przypadku czynności, o których mowa w art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1, dostawca lub usługodawca nie rozlicza podatku należnego.
2.
W przypadku czynności, o których mowa w art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 1, stanowi kwota podatku należnego z tytułu nabycia towaru lub usługi.
3.
W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania dla czynności, o których mowa w art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1, nabywca lub usługobiorca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania.
Faktura dokumentująca dokonanie czynności, o których mowa w art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1:
1)
nie zawiera danych określonych w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 12–14;
2)
zawiera wyrazy, o których mowa w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 18.
W przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 108a mechanizm podzielonej płatności ust. 1a.
1.
Dostawca lub usługodawca i nabywca lub usługobiorca składają naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności, o której mowa w art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1, zawiadomienie o rozpoczęciu dokonywania tych czynności.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane składającego zawiadomienie:
a) nazwę lub imię i nazwisko,
b) numer identyfikacji podatkowej;
2)
datę rozpoczęcia dokonywania czynności;
3)
określenie rodzaju dokonywanych czynności.
3.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, składający zawiadomienie składa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany zawiadomienie o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podając także datę zaistnienia zmiany.
Przepisy art 145e–145i stosuje się do czynności, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał w okresie, o którym mowa w art. 145e podatnicy odwróconego podatku VAT ust. 1.
1.
Kto wbrew obowiązkowi nie składa zawiadomienia, o którym mowa w art. 145i zawiadomienie o rozpoczęciu dokonywania czynności ust. 1, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
2.
Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa zawiadomienia o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 145i zawiadomienie o rozpoczęciu dokonywania czynności ust. 1, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym.
1.
W okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do:
1)
dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów;
2)
dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do:
a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
c) usług gastronomicznych, z wyłączeniem:
– sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,
– sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %;
3)
dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0 % stosuje się do:
a) dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:
– książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
– czasopism specjalistycznych,
b) importu:
– drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
– czasopism specjalistycznych,
c) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego.
2.
Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
3.
Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:
1)
sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2)
urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3)
urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
4.
Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i pkt 3 lit. b tiret drugie, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
1)
periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;
2)
publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;
3)
wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;
4)
wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
5)
publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
6)
publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;
7)
czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.
Orzeczenia: 586 Interpretacje: 136 Porównania: 1
W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto:
1)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 13, art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 2 i art. 110 szacowanie wartości sprzedaży, wynosi 23 %;
2)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;
3)
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 zryczałtowany zwrot podatku ust. 2, wynosi 7 %;
4)
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, wynosi 4 %.
Interpretacje: 44 Porównania: 1
1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a ogłoszenie kwot w "Monitorze Polskim" pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:
1)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 13, art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 2, art. 110 szacowanie wartości sprzedaży i art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 4, wynosi 23%;
2)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3)
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 zryczałtowany zwrot podatku ust. 2, wynosi 7%;
4)
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, wynosi 4%.
1a.
Jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:
1)
kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 4 tej ustawy, oraz
2)
wartość relacji, o której mowa w art. 38a ogłoszenie kwot w "Monitorze Polskim" pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%
− jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146aa stawki podatku od 2019 r., kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85 podatek należny przy świadczeniu usług, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1)
18,70 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
2)
7,41 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.
Porównania: 1
W okresie, o którym mowa w art. 146aa stawki podatku od 2019 r., na potrzeby art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 pkt 7, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:
1)
w okresie, o którym mowa w art. 146aa stawki podatku od 2019 r., może obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek;
2)
na czas określony nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia 2011 r. może obniżyć stawkę podatku w wysokości 8 % do wysokości 7 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określić warunki stosowania tej stawki.
2.
Minister przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, uwzględnia:
1)
specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2)
przebieg realizacji budżetu państwa;
3)
przepisy Unii Europejskiej.
Porównania: 1
1.
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla:
1)
towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),
2)
środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r. poz. 105), z wyłączeniem podłoży mineralnych,
3)
nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,
4)
ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,
5)
gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)
– stawka podatku wynosi 0%.
2.
Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 1.
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla:
1)
energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
2)
energii cieplnej
– stawka podatku wynosi 5%.
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla:
1)
benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
2)
olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
3)
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,
4)
przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych
– stawka podatku wynosi 8%.
Przepis art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8 %, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146aa stawki podatku od 2019 r..
Porównania: 1
W roku 2023:
1)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 13, art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 2, art. 110 szacowanie wartości sprzedaży i art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 4, wynosi 23%;
2)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%;
3)
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 zryczałtowany zwrot podatku ust. 2, wynosi 7%;
4)
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, wynosi 4%.
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, w roku 2023 kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85 podatek należny przy świadczeniu usług, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1)
18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
2)
7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.
W roku 2023, na potrzeby art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 pkt 7, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
Przepis art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146ea stawki podatku i ryczałtu w roku 2023.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w roku 2023 może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:
1)
specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2)
przebieg realizacji budżetu państwa.
1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 zwrot nadpłaconego podatku ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 zwrot nadpłaconego podatku ust. 2 tej ustawy:
1)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 13, art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 2, art. 110 szacowanie wartości sprzedaży i art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 4, wynosi 23%;
2)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3)
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 zryczałtowany zwrot podatku ust. 2, wynosi 7%;
4)
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, wynosi 4%.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.
W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146ef stawki podatku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do końca roku w przypadku wydatków wymienionych w przepisach ustawy o obronie Ojczyzny, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85 podatek należny przy świadczeniu usług, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1)
18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
2)
7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.
W okresie, o którym mowa w art. 146ef stawki podatku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do końca roku w przypadku wydatków wymienionych w przepisach ustawy o obronie Ojczyzny, na potrzeby art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 pkt 7, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
Przepis art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146ef stawki podatku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do końca roku w przypadku wydatków wymienionych w przepisach ustawy o obronie Ojczyzny.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w okresie, o którym mowa w art. 146ef stawki podatku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do końca roku w przypadku wydatków wymienionych w przepisach ustawy o obronie Ojczyzny, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:
1)
specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;
2)
przebieg realizacji budżetu państwa.
1.
W przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2012 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekracza 55 %:
1)
w okresach od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:
a) stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 1 i 13, art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 2 i art. 110 szacowanie wartości sprzedaży, wynosi 24%,
b) stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2, art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 9%,
c) stawka podatku, o której mowa w art. 41 stawki podatku ust. 2a oraz w tytule załącznika nr 10 do ustawy, wynosi 6%,
d) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, wynosi 5%,
e) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 zryczałtowany zwrot podatku ust. 2, wynosi 7,5%;
2)
w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawki, o których mowa w pkt 1 lit. a–e, wynoszą odpowiednio 25%, 10%, 7%, 6% i 8%;
3)
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz d i e, wynoszą odpowiednio 23%, 8%, 4% i 7%.
2.
W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, a relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekracza 55%:
1)
w okresach od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio;
2)
w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio;
3)
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku określonym w ust. 2, podwyższenia stawek, o którym mowa w tym przepisie, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a ogłoszenie kwot w "Monitorze Polskim" pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., nie przekracza 55%.
Porównania: 1
1.
W przypadkach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85 podatek należny przy świadczeniu usług, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1)
19,36 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 24 %;
2)
8,26 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 9 %;
3)
5,66 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 6 %.
2.
W przypadkach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, dla usług, w tym w zakresie handlu
i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85 podatek należny przy świadczeniu usług, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1)
20 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 25 %;
2)
9,09 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 10 %.
3.
W przypadkach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, dla usług, w tym w zakresie handlu
i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85 podatek należny przy świadczeniu usług, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:
1)
18,70 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23 %;
2)
7,41 % – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.
Porównania: 1
Na potrzeby art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 pkt 7 kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość:
1)
23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3,
2)
24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1,
3)
25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2
– kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, do wysokości:
1)
0 %, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto,
2)
5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3,
3)
6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1,
4)
7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2,
5)
8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3,
6)
9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1,
7)
10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2
– uwzględniając specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, przebieg realizacji budżetu państwa oraz przepisy Unii Europejskiej.
Porównania: 1
Przepis art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8 %, 9 % lub 10 % stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146f stawki podatku w razie przekroczenia relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto.
Porównania: 1
1.
W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. dla zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe ust. 6d, warunek, o którym mowa w art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe ust. 6e pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a Centralne Repozytorium Kas ust. 3, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 65%.
1a.
W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. dla zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe ust. 6d, warunek, o którym mowa w:
1)
art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe ust. 6e pkt 1 lit. a, uznaje się za spełniony, jeżeli udział procentowy łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe ust. 6e pkt 4 lit. c, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 70%;
2)
art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe ust. 6e pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a Centralne Repozytorium Kas ust. 3, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 55%.
2.
Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 1 i 1a, ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h faktura przy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej ust. 2.
3.
Całkowitą wartość sprzedaży wraz z podatkiem, o której mowa w ust. 1a pkt 1, ustala się na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3.
1.
W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się od podatku usługi udzielania licencji i sublicencji, inne niż wymienione w art. 4 pkt 2 lit. c i lit. e ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tych umów dokonanych po tym dniu.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że umowy zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004 r.
Orzeczenia: 40 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Dla obliczenia kwoty sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 7 pojęcie dostawy towarów ust. 4-6, za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów opodatkowanych w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Porównania: 1
1.
Warunek wywozu towarów, o którym mowa w art. 6 ust. 8a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, po dniu 30 kwietnia 2004 r. uznaje się za spełniony, jeżeli nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki nastąpił:
1)
wywóz towaru w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a podatnik posiada dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2)
eksport towarów, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 8.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4-7 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał.
Porównania: 1
W przypadku, o którym mowa w art. 21d ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, otrzymanie po dniu 30 kwietnia 2004 r. dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium kraju upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej sprzedaży, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Porównania: 1
1.
Kwoty, o których mowa w art. 10 warunki niewystępowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ust. 1 pkt 2 oraz w art. 24 uchylony ust. 2, dla roku 2004 ustalone w proporcji do okresu maj - grudzień 2004 r. wynoszą odpowiednio 30.500 zł i 107.000 zł.
2.
Kwoty ustalone zgodnie z ust. 1 przyjmuje się dla roku 2005 jako kwoty, o których mowa w art. 10 warunki niewystępowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ust. 2 i art. 24 uchylony ust. 3.
Porównania: 1
1.
Podatnicy, o których mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 1, nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowani zgodnie z art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, mają obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 7-10, oraz przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego danych identyfikacyjnych ustanowionego przedstawiciela, w terminie do dnia 30 września 2004 r.
2.
W przypadku gdy nie zostanie ustanowiony przedstawiciel podatkowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
Porównania: 1
1.
Do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29 uchylony ust. 6 i 7, nie wlicza się wartości wkładów i opłat, o których mowa w tym przepisie, oraz części tych wkładów i opłat, wniesionych przed dniem 1 maja 2004 r.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 uchylony ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.
Porównania: 1
1.
Przepisu art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie:
1)
w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz
2)
pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.
Orzeczenia: 3 Interpretacje: 4 Porównania: 1
W przypadkach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług.
Orzeczenia: 3 Interpretacje: 8 Porównania: 1
Informacje i zawiadomienia zgłoszone do organu podatkowego na podstawie ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zachowują swoją ważność.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 wejście ustawy w życie pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali - za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1)
w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, nie składał takiej deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub za 2 kolejne kwartały - poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy;
2)
w stosunku do zakładów (oddziałów) osoby prawnej, będących odrębnymi podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Orzeczenia: 22 Interpretacje: 1 Porównania: 1
W okresie od dnia, o którym mowa w art. 176 wejście ustawy w życie pkt 2, do dnia 30 kwietnia 2004 r. przepisy art 96-98 stosuje się odpowiednio do podatników w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Porównania: 1
W okresie od dnia ogłoszenia ustawy do dnia 30 kwietnia 2004 r. terminy, o których mowa w art. 23 uchylony ust. 6, art. 24 uchylony ust. 5 i art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1, dla dokonania czynności tam wymienionych skraca się do 7 dni.
Porównania: 1
1.
Zakłady (oddziały) osoby prawnej, o których mowa w art. 157 podatnicy zarejestrowani ust. 2 pkt 2, które zgodnie z ustawą wymienioną w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wybrały metodę kasową rozliczeń lub wybrały rozliczenia za okresy kwartalne, tracą prawo do rozliczania się tą metodą oraz do rozliczania się za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2004 r.
2.
Rozliczenia za kwiecień 2004 r. zakłady (oddziały), o których mowa w art. 157 podatnicy zarejestrowani ust. 2 pkt 2, dokonują w urzędzie skarbowym kierowanym przez naczelnika właściwego dla danego zakładu.
3.
Osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.
Orzeczenia: 14 Interpretacje: 3 Porównania: 1
W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne, zgodnie z art. 10 ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, oraz z art. 99 terminy składania deklaracji podatkowych:
1)
pierwszy okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres od stycznia do kwietnia 2004 r.;
2)
drugi okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres od maja do czerwca 2004 r.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
W deklaracji podatkowej składanej za maj 2004 r. lub za drugi kwartał 2004 r. uwzględnia się kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach w związku z art. 19 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
2.
Do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wynikającej z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej za okres przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 87 obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy, zabezpieczenie majątkowe.
3.
Podatnik, który w kwietniu 2004 r.:
1)
otrzymał fakturę lub dokument celny albo
2)
dokonał wpisu do rejestru - w przypadku stosowania przez podatnika w imporcie towarów procedury uproszczonej
- i miał prawo, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za maj 2004 r. oraz nie obniżył kwoty podatku należnego w rozliczeniu za kwiecień 2004 r., może tego dokonać w rozliczeniu za maj 2004 r.
4.
W przypadku gdy w ostatnim okresie rozliczeniowym występującym przed dniem 1 maja 2004 r. u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług i podatnik miał prawo, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do obniżenia kwoty podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym, oraz nie dokonał wcześniej obniżenia kwoty podatku należnego, może tego dokonać w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po dniu 30 kwietnia 2004 r.
Orzeczenia: 4 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Jeżeli w 2003 r. podatnik osiągnął obrót przekraczający kwotę 30.000 zł z tytułu wykonywania czynności, które zgodnie z przepisami ustawy podlegałyby opodatkowaniu lub nie podlegałyby opodatkowaniu, przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie z art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego w okresach rozliczeniowych od maja do grudnia 2004 r. przyjmuje się proporcję, o której mowa w art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego ust. 3-8, wyliczoną na podstawie obrotów osiągniętych w 2003 r. z wykonywania tych czynności, uwzględniając zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, jaki wynika z ustawy. W przypadku gdy podatnik uzna jednak, że w odniesieniu do niego kwota osiągniętego w 2003 r. obrotu byłaby niereprezentatywna, stosuje się art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego ust. 9.
2.
Korekta kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 korekta kwoty podatku odliczonego, za rok 2004 dotyczy okresu od dnia 1 maja do końca roku podatkowego. Do obliczenia proporcji przyjmuje się obroty osiągnięte w tym okresie. Obliczoną za ten okres proporcję stosuje się przy wyliczeniu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie z art. 90 pomniejszenie kwoty podatku należnego w trakcie 2005 r. W stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Orzeczenia: 13 Interpretacje: 5 Porównania: 1
W stosunku do bonów paliwowych wydanych przez banki spółdzielcze przed dniem 1 maja 2004 r., stosuje się przepisy art. 40a , art. 40g , art. 40h i art. 40i ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2004 r.
Porównania: 1
Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ust. 7 i 9 zachowują moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
Orzeczenia: 4 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Do zwrotu podatku w odniesieniu do nabytych towarów i usług lub do importu towarów przez podmioty, o których mowa w art. 89 uprawnienie do zwrotu podatków ust. 1 pkt 3, dokonanych w roku 2003 lub w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem, o której mowa w art. 21e ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wynikająca z dokumentów wydanych na podstawie art. 21c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ma zastosowanie w okresie, w którym zgodnie z przepisami tej ustawy dokumenty te stanowiły podstawę do zwrotu podatku podróżnym.
Porównania: 1
1.
W 2004 r. kwotę, o której mowa w art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 1, przyjmuje się w wysokości określonej przepisem wykonawczym wydanym na podstawie art. 14 ust. 11 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
2.
Do podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, zgodnie z art. 14 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przed dniem 1 maja 2004 r., stosuje się odpowiednio przepisy art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 11.
3.
Do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe, za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Orzeczenia: 20 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Zaświadczenie, o którym mowa w art. 21b ust. 7 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed dniem 1 maja 2004 r., jest ważne do czasu wydania nowego zaświadczenia lub do dnia, w którym upłynie termin jego ważności.
Porównania: 1
1.
Ilekroć w niniejszym artykule jest mowa o:
1)
terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem - rozumie się przez to terytorium Wspólnoty przed dniem 1 maja 2004 r.;
2)
terytorium nowych państw członkowskich - rozumie się przez to terytorium państw przystępujących do Wspólnoty Europejskiej na podstawie Traktatu o Przystąpieniu podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r., z wyjątkiem terytorium kraju.
2.
W przypadku gdy towary zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub z terytorium nowych państw członkowskich na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostają w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte następującym przeznaczeniem celnym:
1)
procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
2)
procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
3)
procedurą składu celnego,
4)
procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,
5)
wolny obszar celny/skład wolnocłowy
- przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące w chwili nadania tym towarom tego przeznaczenia celnego stosuje się nadal do momentu zakończenia tego przeznaczenia.
3.
Jeżeli dostawa towarów ma miejsce po dniu 30 kwietnia 2004 r. przed nadaniem innego przeznaczenia celnego towarom, o których mowa w ust. 2, do czynności tej stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
4.
Za import towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się:
1)
zakończenie na terytorium kraju przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego, z zastrzeżeniem ust. 5, lub
2)
wprowadzenie na terytorium kraju towarów do wolnego obrotu bez dokonania formalności celnych.
5.
Jeżeli towarom, o których mowa w ust. 2, nadano po dniu 1 maja 2004 r. przeznaczenie celne, które nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów, za import towarów uważa się zakończenie na terytorium kraju tego przeznaczenia celnego. Przepisy ust. 3 i ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
6.
Za import towarów uważa się również wykorzystanie (wprowadzenie do wolnego obrotu) po dniu 30 kwietnia 2004 r., na terytorium kraju, przez podatnika lub każdy inny podmiot niebędący podatnikiem, towarów dostarczonych im przed dniem 1 maja 2004 r. na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych państw członkowskich, jeżeli:
1)
przed dniem 1 maja 2004 r. do dostawy tych towarów na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub na terytorium nowych państw członkowskich miały lub mogły mieć zastosowanie odpowiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, oraz
2)
przed dniem 1 maja 2004 r. nie został dokonany import tych towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
7.
W przypadku gdy w imporcie towarów, o którym mowa w ust. 4-6, nie można określić momentu powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, obowiązek podatkowy:
1)
powstaje w momencie zakończenia na terytorium kraju przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego lub wprowadzenia na terytorium kraju towarów do wolnego obrotu bez dokonania formalności celnych - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5;
2)
powstaje w momencie wykorzystania (wprowadzenia do wolnego obrotu) towarów na terytorium kraju - w przypadku, o którym mowa w ust. 6.
8.
W przypadku importu towarów, o którym mowa w ust. 4-6, nie powstaje obowiązek podatkowy jeżeli:
1)
towary zostały wysłane lub transportowane poza terytorium Wspólnoty; lub
2)
przedmiotem importu towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są towary inne niż środki transportu, a importowane towary zostały powrotnie wysłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały wywiezione na warunkach wymienionych w ust. 6 pkt 1, do podmiotu, do którego miały lub mogły mieć zastosowanie odpowiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; lub
3)
przedmiotem importu towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są środki transportu, uprzednio nabyte lub zaimportowane na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych państw członkowskich przed dniem 1 maja 2004 r., zgodnie z ogólnymi warunkami opodatkowania obowiązującymi na tym terytorium, które z tytułu wywozu nie zostały objęte stawką 0 % lub zwolnieniem, lub zwrotem podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze. Zdanie pierwsze stosuje się, jeżeli pierwsze użycie środka transportu miało miejsce przed dniem 1 maja 1996 r.
Orzeczenia: 24 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
W przypadku umowy komisu, gdy komitent wydał towar komisantowi przed dniem 1 maja 2004 r. i nie powstał obowiązek podatkowy przed tym dniem, u komisanta i komitenta obowiązek ten oraz podstawę opodatkowania określa się do tych transakcji według zasad określonych w ustawie wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
2.
W przypadku umowy komisu, gdy komisant nabył towar lub dokonał importu towaru przed dniem 1 maja 2004 r. i wydaje ten towar komitentowi po dniu 30 kwietnia 2004 r., ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tego towaru zgodnie z przepisami ustawy za miesiąc maj, jeżeli podatek ten nie został rozliczony przed dniem 1 maja 2004 r. przez komitenta.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Jeżeli wydanie towaru na podstawie umowy, o której mowa w art. 7 pojęcie dostawy towarów, ust. 1 pkt 2, nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 roku, a czynności wykonywane na podstawie tej umowy były na podstawie ustawy wymienionej w art. 175 utrata mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, traktowane jako usługa, czynności te traktuje się jako usługę do czasu ich zakończenia.
Porównania: 1
W przypadkach, o których mowa w art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału, jeżeli podatnicy chcą dokonać wyboru stosowania procedury polegającej na opodatkowaniu marży i objąć tą procedurą dokonywanie dostawy w maju 2004 r., mogą dokonać zawiadomienia, o którym mowa w art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 13, przed dniem 1 maja 2004 r.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W przypadkach, o których mowa w art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału, procedura polegająca na opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 4 i 5, po dniu 30 kwietnia 2004 r.
Orzeczenia: 17 Porównania: 1
Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 50, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 9 , który traci moc z dniem, o którym mowa w art. 176 wejście ustawy w życie pkt 2.
Orzeczenia: 79 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
1)
art. 23 uchylony ust. 5, 6 i 17, art. 24 uchylony ust. 4 i 5, art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 1 i art. 159 skrócenie terminów dla wykonania czynności stosuje się od dnia ogłoszenia ustawy;
2)
art 96-98, art. 157 podatnicy zarejestrowani i art. 158 odpowiednie stosowanie przepisów do podatników stosuje się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy;
3)
art 1-14, art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 1-6, art 16-22, art. 23 uchylony ust. 1-4 i ust. 7-16, art. 24 uchylony ust. 1-3 i ust. 6-12, art 25-40, art. 41 stawki podatku ust. 1-11 i 13-16, art 42-95, art 99-113, art. 114 opodatkowanie przy świadczeniu usług taksówek osobowych ust. 2-5, art 115-146, art 148-151, art. 153 wartość wkładów i opłat a podstawa opodatkowania, art. 156 ważność zgłoszonych informacji i zawiadomień i art 162-171 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.;
4)
art. 41 stawki podatku ust. 12 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 05.04.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz.535]
Orzeczenia: 16 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...