• Ustawa o podatku od towar...
  22.07.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:
1)
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2)
eksport towarów;
3)
import towarów na terytorium kraju;
4)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5)
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2.
Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.
3.
Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14 obowiązek podatkowy w przypadku towarów własnej produkcji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.
5.
Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
6.
W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg opodatkowaniu nie podlega import towarów wykorzystywanych do budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg z tego państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d dyrektywy 2006/112/WE.
Orzeczenia: 2413 Interpretacje: 526 Porównania: 1
Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.
Interpretacje: 3 Porównania: 1
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2)
czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
3)
(uchylony)
Orzeczenia: 413 Interpretacje: 148 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...