• Ustawa o podatku od towar...
  28.02.2024

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

1.
W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4.
1a.
W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 5, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 4.
5.
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a przemieszczanie towarów ust. 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 12 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a przemieszczanie towarów ust. 1.
9.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.
Orzeczenia: 50 Interpretacje: 21 Porównania: 1
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Interpretacje: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...