• Ustawa o podatku od towar...
  30.05.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników

1.
Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
1)
z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2)
z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
– po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego
okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową.
3.
Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.
4.
Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 25.
5.
(uchylony)
6.
Przepis ust. 1:
1)
nie narusza przepisów art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 1 i 2;
2)
nie ma zastosowania do:
a) dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 8a transfer bonu jednego przeznaczenia ust. 1 i 3,
b) dostawy towarów, o której mowa w art. 20 powstanie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ust. 1‒4,
c) dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ułatwianie sprzedaży i dostawy poprzez użycie interfejsu elektronicznego ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika.
Orzeczenia: 61 Interpretacje: 11 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...