• Ustawa o podatku od towar...
  30.05.2024

Rozdział 3b. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju

1.
Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3.
2.
Procedura magazynu typu call-off stock ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)
towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock podatnikowi podatku od wartości dodanej uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;
2)
podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium kraju;
3)
podatnik podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są wysyłane lub transportowane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są znane podatnikowi, o którym mowa w pkt 2, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
4)
podatnik, o którym mowa w pkt 2, rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 11c, oraz podaje w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 informacje podsumowujące podatników VAT UE ust. 1 pkt 5, numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 3.
Jeżeli warunki określone w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 są spełnione, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 1, uznaje się za dokonaną przez podatnika, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2, na terytorium kraju w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika podatku od wartości dodanej, któremu te towary mają być dostarczone, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i termin przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, podatnik podatku od wartości dodanej zostaje zastąpiony przez innego podatnika podatku od wartości dodanej, uznaje się, że w okresie zastąpienia nie miała miejsca wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3, pod warunkiem że:
1)
podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej jest uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z porozumieniem zawartym między nim a podatnikiem, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2;
2)
podatnik, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2, nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium kraju;
3)
podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są znane podatnikowi, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2, w momencie zastąpienia;
4)
podatnik, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2, podaje w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 informacje podsumowujące podatników VAT UE ust. 1 pkt 5, numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 3;
5)
zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2, w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 11c.
1.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i termin przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przestaje być spełniony którykolwiek z warunków, o których mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej, uznaje się, że przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3, nastąpiło z chwilą, gdy warunek ten przestał być spełniony.
2.
Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło na osobę inną niż podatnik podatku od wartości dodanej, któremu te towary miały być dostarczone, lub podatnik go zastępujący, uznaje się, że warunki, o których mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej, przestają być spełnione bezpośrednio przed taką czynnością.
3.
Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub na terytorium państwa trzeciego, uznaje się, że warunki określone w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej przestają być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem tej wysyłki lub transportu.
4.
W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się, że warunki określone w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 lub art. 13j zastąpienie podatnika podatku od wartości dodanej przestają być spełnione w dniu, w którym towary zostały utracone, skradzione lub zniszczone, a jeżeli określenie takiego dnia nie jest możliwe – w dniu, w którym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.
1.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i termin przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub podatnika go zastępującego ani nie zaszła żadna z okoliczności określonych w art. 13k termin ustania przesłanek a w procedurze magazynu typu call-off stock, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3, ma miejsce w dniu następującym po upływie tego terminu.
2.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i termin przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i towary zostały powrotnie przemieszczone na terytorium kraju, a podatnik, o którym mowa w art. 13h przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock ust. 2 pkt 2, zarejestrował ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 11c, uznaje się, że nie miała miejsca wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ust. 3.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...