• Ustawa o podatku od towar...
  23.10.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2021

Dz.U.2021.0.685 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów

Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 109b obowiązek prowadzenia ewidencji czynności przez podatnika ułatwiającego poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na terytorium RP ust. 7, art. 130d ewidencja transakcji objętych procedurą unijną ust. 3, art. 134 ewidencja transakcji objętych procedurą nieunijną ust. 3, art. 138h ewidencja transakcji objętych procedurą importu ust. 3 i art. 138i wykazywanie podatku pobranego z tytułu importu towarów ust. 8.
Orzeczenia: 48 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Podatnicy przechowują:
1)
wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,
2)
otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie
- w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
2.
Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.
4.
Podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...