• Ustawa o podatku od towar...
  26.05.2024

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2024.0.361 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego

1.
Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to:
1)
złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
2)
złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
b) zostały wybite po roku 1800,
c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 % wartości rynkowej złota zawartego w monecie.
2.
Złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 przez cały rok obowiązywania spisu.
3.
Złotych monet, o których mowa w ust. 1 i 2, nie traktuje się jako przedmiotów kolekcjonerskich o wartości numizmatycznej.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
1.
Zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy.
Orzeczenia: 22 Interpretacje: 1 Porównania: 1
1.
Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 zwolnienie od podatku dostawy, importu i nabycia złota inwestycyjnego ust. 1, jeżeli:
1)
wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub
2)
w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego, o którym mowa w art. 121 pojęcie złota inwestycyjnego ust. 1 pkt 1, i jest dokonywana dla innego podatnika.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do usług, o których mowa w art. 122 zwolnienie od podatku dostawy, importu i nabycia złota inwestycyjnego ust. 2.
3.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani zawiadomić na piśmie o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 122 zwolnienie od podatku dostawy, importu i nabycia złota inwestycyjnego, w ciągu roku podatkowego - przed dniem wykonania pierwszej z tych czynności.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Podatnik wykonujący czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 122 zwolnienie od podatku dostawy, importu i nabycia złota inwestycyjnego ust. 1 ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:
1)
od nabycia złota inwestycyjnego od podatnika, o którym mowa w art. 123 rezygnacja ze zwolnienia od podatku złota inwestycyjnego ust. 1;
2)
od nabycia, w tym również wewnątrzwspólnotowego, lub importu złota innego niż złoto inwestycyjne, jeżeli to złoto jest następnie przekształcone w złoto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz;
3)
od nabycia usług polegających na zmianie postaci, masy lub próby złota, w tym złota inwestycyjnego.
2.
Podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 122 zwolnienie od podatku dostawy, importu i nabycia złota inwestycyjnego ust. 1, który wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto w złoto inwestycyjne, ma prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego od nabycia, w tym również wewnątrzwspólnotowego, lub importu towarów lub usług, związanych z wytworzeniem lub przetworzeniem tego złota.
3.
Przepis art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 69 Porównania: 1
1.
Podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3.
2.
Ewidencja powinna zawierać także dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację.
Orzeczenia: 4 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...