• Ustawa o podatku rolnym
  25.02.2024

Ustawa o podatku rolnym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2020.0.333 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. poz. 111 i z 1982 r. poz. 289) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. poz. 267): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Ulgi w podatku gruntowym, przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się do czasu ich wykorzystania, jednak przez okres nie dłuższy niż określony w tych przepisach.
2.
Ulgi przyznane na podstawie przepisów ustawy o podatku wyrównawczym stosuje się do czasu ich wykorzystania.
Porównania: 1
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku gruntowym, rozumie się przez to podatek rolny.
Porównania: 1
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.
Porównania: 1
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie danych statystycznych, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", nie później niż do dnia 23 września każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 288);
2)
ustawa z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. poz. 254 oraz z 1974 r. poz. 230);
3)
przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. poz. 188) w zakresie dotyczącym opodatkowania dochodów z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwierzęcej.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.11.1984 r. - Dz.U. z 1984 r. poz. 268]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...