• Art. 3. - Działalność op...
  24.04.2024
Obserwuj akt

Art. 3. pod. tonaż.


Działalność opodatkowana podatkiem tonażowym

1.
Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy, w zakresie:
1)
przewozu ładunku lub pasażerów - z tym, że w przypadku usług świadczonych przez:
a) holownik - co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkę - co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz wydobytego materiału drogą morską,
2)
ratownictwa pełnomorskiego
- którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania.
2.
Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również działalność przedsiębiorcy żeglugowego w zakresie:
1)
dzierżawy i użytkowania kontenerów,
2)
prowadzenia działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej,
3)
prowadzenia terminali pasażerskich,
4)
sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku,
5)
prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego,
6)
dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów,
7)
przewozu ładunku lub pasażerów w transporcie multimodalnym,
8)
zarządzania cudzym statkiem - jeżeli przedsiębiorca żeglugowy prowadzi tę działalność z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i większość osób zatrudnionych przez niego na lądzie lub na statku stanowią obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
9)
świadczenia usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji zatrudnienia, związanych z załogą statku,
10)
zawierania umów najmu, dzierżawy lub czarteru statków
- pod warunkiem że działalność ta jest związana ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1.
3.
Opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie podlega działalność w zakresie:
1)
poszukiwań, badań geologicznych oraz wydobycia zasobów mineralnych z dna morskiego;
2)
rybołówstwa lub przetwórstwa rybnego;
3)
budowy portów morskich, budowy i remontu infrastruktury portowej lub urządzeń portowych;
4)
budowy elektrowni wiatrowych;
5)
budowy rurociągów przesyłowych na dnie morza;
6)
budowy dróg wodnych lub pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych;
7)
prac podwodnych;
8)
świadczenia usług pilotowych w granicach portów morskich;
9)
żeglugi pasażerskiej w granicach portów i przystani morskich;
10)
edukacji, badań naukowych, sportu lub transportu rekreacyjnego;
11)
eksploatacji statków stale zakotwiczonych lub zacumowanych, które nie posiadają zdolności żeglugowej.
4.
Jeżeli w okresie opodatkowania zmarł przedsiębiorca żeglugowy, podatnikiem podatku tonażowego w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
1)
zarządu sukcesyjnego albo
2)
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 przejście NIP na następcę prawnego ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802)
– nie dłużej jednak niż do końca okresu opodatkowania, jest przedsiębiorstwo w spadku.
5.
Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie podatkiem tonażowym na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę.
Art. 3. Działalność opodatkowana podatkiem tonażowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...