• Art. 7. - Obowiązek prow...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 7. pod. tonaż.


Obowiązek prowadzenia wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1.
Dochodów przedsiębiorcy żeglugowego z działalności określonej w art. 3 działalność opodatkowana podatkiem tonażowym ust. 1 i 2 oraz przychodów, o których mowa w art. 8 opodatkowanie przychodów ze sprzedaży statków, nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) przedsiębiorcy żeglugowego podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie innych ustaw.
2.
W okresie opodatkowania podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy jest obowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością, o której mowa w art. 3 działalność opodatkowana podatkiem tonażowym ust. 1 i 2, a w przypadku przedsiębiorcy żeglugowego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 3 lit. b, wykaz obowiązana jest prowadzić spółka cywilna i spółka jawna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w ust. 2, kierując się koniecznością prawidłowego określenia, dla celów podatku dochodowego, wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i stawki amortyzacyjnej.
Art. 7. Obowiązek prowadzenia wykazu środków trwałych, wa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...