• Ustawa o podatku tonażowy...
  04.03.2024

Ustawa o podatku tonażowym

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2021.0.985 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Obserwuj akt

Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
konwencji SOLAS - rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 320 i 321), oraz Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 869 oraz z 2017 r. poz. 142);
2)
Dokumencie Zgodności - rozumie się przez to dokument wydany zgodnie z konwencją SOLAS przedsiębiorcy żeglugowemu, który spełnia wymagania Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), określonego w rozdziale IX konwencji SOLAS;
3)
przedsiębiorcy żeglugowym - rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
– we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
– jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
– zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
b) wspólnika spółki cywilnej i spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:
– we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
– jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
– zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
c) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255) prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o której mowa w art. 3 działalność opodatkowana podatkiem tonażowym ust. 1 i 2, który spełnia przynajmniej jeden z warunków:
– we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności,
– jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
– zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz posiada ważny Dokument Zgodności;
4)
żegludze międzynarodowej - rozumie się przez to żeglugę morską wykonywaną między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią podróży morskiej do portu zagranicznego, lub
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza terytorialnego,
c) portami zagranicznymi;
5)
statku - rozumie się przez to morski statek handlowy o polskiej przynależności;
6)
transporcie multimodalnym - rozumie się przez to przewozy dokonywane na podstawie jednego dokumentu przewozowego różnymi środkami transportu, w tym statkiem;
7)
okresie eksploatacji statku - rozumie się przez to okres, w którym statek jest wpisany do polskiego rejestru okrętowego;
8)
pojemności netto (NT) albo pojemności brutto (GT) - rozumie się przez to odpowiednio pojemność netto (NT) albo pojemność brutto (GT) statku ustaloną w międzynarodowym świadectwie pomiarowym;
9)
okresie opodatkowania - rozumie się przez to okres opodatkowania podatkiem tonażowym;
10)
zarządzaniu cudzym statkiem - rozumie się przez to zarządzanie techniczne polegające na zapewnieniu statkowi zdatności do żeglugi i zgodności z wymaganiami technicznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony oraz zarządzanie załogą polegające na zapewnieniu obsady statku załogą o właściwych kwalifikacjach i wymaganym składzie, oraz prowadzeniu wszystkich spraw związanych z załogą, w szczególności: przygotowaniu listy płac, zapewnieniu członkom załogi ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i na wypadek inwalidztwa, organizowaniu podróży na statek i ze statku, zapewnieniu wymaganych wiz, możliwości korzystania z usług opieki medycznej oraz dokonywaniu oceny pracy członków załogi i ich szkolenia;
11)
przedsiębiorstwie w spadku – rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”;
12)
zarządzie sukcesyjnym – rozumie się przez to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
13)
zmarłym przedsiębiorcy – rozumie się przez to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
1.
Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy, w zakresie:
1)
przewozu ładunku lub pasażerów - z tym, że w przypadku usług świadczonych przez:
a) holownik - co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b) pogłębiarkę - co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz wydobytego materiału drogą morską,
2)
ratownictwa pełnomorskiego
- którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania.
2.
Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również działalność przedsiębiorcy żeglugowego w zakresie:
1)
dzierżawy i użytkowania kontenerów,
2)
prowadzenia działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej,
3)
prowadzenia terminali pasażerskich,
4)
sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku,
5)
prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego,
6)
dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów,
7)
przewozu ładunku lub pasażerów w transporcie multimodalnym,
8)
zarządzania cudzym statkiem - jeżeli przedsiębiorca żeglugowy prowadzi tę działalność z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i większość osób zatrudnionych przez niego na lądzie lub na statku stanowią obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
9)
świadczenia usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji zatrudnienia, związanych z załogą statku,
10)
zawierania umów najmu, dzierżawy lub czarteru statków
- pod warunkiem że działalność ta jest związana ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1.
3.
Opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie podlega działalność w zakresie:
1)
poszukiwań, badań geologicznych oraz wydobycia zasobów mineralnych z dna morskiego;
2)
rybołówstwa lub przetwórstwa rybnego;
3)
budowy portów morskich, budowy i remontu infrastruktury portowej lub urządzeń portowych;
4)
budowy elektrowni wiatrowych;
5)
budowy rurociągów przesyłowych na dnie morza;
6)
budowy dróg wodnych lub pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych;
7)
prac podwodnych;
8)
świadczenia usług pilotowych w granicach portów morskich;
9)
żeglugi pasażerskiej w granicach portów i przystani morskich;
10)
edukacji, badań naukowych, sportu lub transportu rekreacyjnego;
11)
eksploatacji statków stale zakotwiczonych lub zacumowanych, które nie posiadają zdolności żeglugowej.
4.
Jeżeli w okresie opodatkowania zmarł przedsiębiorca żeglugowy, podatnikiem podatku tonażowego w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
1)
zarządu sukcesyjnego albo
2)
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 przejście NIP na następcę prawnego ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802)
– nie dłużej jednak niż do końca okresu opodatkowania, jest przedsiębiorstwo w spadku.
5.
Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie podatkiem tonażowym na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...