• Art. 120c. - świadczenie...
  08.06.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 08.06.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 120c. policja


świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC

1.
Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku związanym z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw w CBZC oraz policjantowi nadzorującemu te czynności w CBZC przyznaje się świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 prawo do uposażenia ust. 3.
2.
Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez tego policjanta kwalifikacji zawodowych.
3.
Decyzję o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz jego wysokości, na okres jednego roku, wydaje Komendant CBZC, a wobec Komendanta CBZC oraz jego zastępców – Komendant Główny Policji.
4.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, policjant podlega opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35 okresowe opiniowanie służbowe policjanta.
5.
Od decyzji, o której mowa w ust. 3, policjantowi przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
6.
Komendant CBZC w przypadku:
1)
niewywiązywania się przez policjanta z realizacji zadań służbowych,
2)
znacznego obniżenia efektywności służby policjanta
– obniża, w drodze decyzji, wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przed upływem okresu, na który zostało przyznane. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7.
Komendant CBZC może podnieść, w drodze decyzji, wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przed upływem okresu, na który zostało ono przyznane, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8.
Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 7. Przepisy art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 8 i 9 stosuje się.
9.
Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 10.
10.
Do wypłaty świadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 120a świadczenie motywacyjne ust. 11–13.
Art. 120c. świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...