• Art. 13. policja - Finans...
  14.06.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 13. policja


Finansowanie kosztów funkcjonowania Policji

1.
Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
1a.
(uchylony)
1b.
Koszty związane z podejmowanymi przez Policję czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi mogą być pokrywane ze środków przekazanych przez państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej oraz w ramach współpracy międzynarodowej przez inne państwa oraz organizacje międzynarodowe na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Etaty Policji określa ustawa budżetowa.
3.
Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
3a.
(uchylony)
3b.
(uchylony)
3c.
(uchylony)
4.
Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. 12 rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, umundurowania i oznak w Policji ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.
4a.
Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:
1)
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 czas służby policjanta ust. 2,
2)
nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4b.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:
1)
rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 czas służby policjanta ust. 2,
b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie;
2)
wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 4a;
3)
sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.
4c.
Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej „Funduszem”, składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.
4d.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4e.
Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3 i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:
1)
Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego;
2)
komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są przychodami wojewódzkich funduszy;
3)
Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych – są przychodami funduszu Szkół Policji.
4f.
Środki Funduszu są przeznaczone na:
1)
pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
2)
rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 czas służby policjanta ust. 2;
3)
nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
4g.
Środkami Funduszu dysponują:
1)
Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego;
2)
odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w zakresie funduszy wojewódzkich;
3)
Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych – w zakresie funduszu Szkół Policji.
4h.
Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu.
4ha.
Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu.
4hb.
(uchylony)
4hc.
(uchylony)
4i.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
Art. 13. Finansowanie kosztów funkcjonowania Policji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...