• Art. 13. policja - Finans...
  17.01.2022

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2022

Dz.U.2021.0.1882 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 13. policja


Finansowanie kosztów funkcjonowania Policji

1.
Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
1a.
Instytuty badawcze, o których mowa w art. 4 rodzaje służb w Policji ust. 3 pkt 3, otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej związanej z wykonywaniem zadań Policji, a w szczególności:
1)
prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 1 zadania Policji ust. 2 pkt 3 i 4;
2)
utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych zbiorów danych, w tym zbiorów danych, o których mowa w art. 1 zadania Policji ust. 2 pkt 10;
3)
utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 428 rejestry w sprawach wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z RP ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) i art. 119 rejestry cudzoziemców ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108);
4)
realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), prowadzonej na podstawie ustaw oraz obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych;
5)
wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a uchylony ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2020 r. poz. 955);
6)
wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji;
7)
realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku służbowego policjantów pełniących służbę w tych jednostkach.
2.
Etaty Policji określa ustawa budżetowa.
3.
Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
3a.
(uchylony)
3b.
(uchylony)
3c.
(uchylony)
4.
Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. 12 rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, umundurowania i oznak w Policji ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.
4a.
Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:
1)
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 czas służby policjanta ust. 2,
2)
nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4b.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:
1)
rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 czas służby policjanta ust. 2,
b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie;
2)
wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 4a;
3)
sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.
4c.
Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej „Funduszem”, składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.
4d.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4e.
Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3 i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:
1)
Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego;
2)
komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są przychodami wojewódzkich funduszy;
3)
Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych - są przychodami funduszu Szkół Policji.
4f.
Środki Funduszu są przeznaczone na:
1)
pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
2)
rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 czas służby policjanta ust. 2;
3)
nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
4g.
Środkami Funduszu dysponują:
1)
Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego;
2)
odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w zakresie funduszy wojewódzkich;
3)
Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie funduszu Szkół Policji.
4h.
Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu.
4ha.
Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu.
4hb.
(uchylony)
4hc.
(uchylony)
4i.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
Art. 13. Finansowanie kosztów funkcjonowania Policji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...