• Art. 133. policja - Przeł...
  04.06.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 133. policja


Przełożony dyscyplinarny

1.
Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
2.
Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub policjanta, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na szkolenie zawodowe, doskonalenie zawodowe centralne lub studia w Wyższej Szkole Policji, jest przełożony dyscyplinarny w miejscu pełnienia służby, odbywania szkolenia, doskonalenia lub studiów, z wyłączeniem możliwości orzekania kar dyscyplinarnych określonych w art. 134 katalog kar dyscyplinarnych pkt 3–7, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
3.
Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa jest dowódca kontyngentu policyjnego, w którym policjant pełni służbę, z wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. 134 katalog kar dyscyplinarnych pkt 3-7, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
3a.
Przełożonym dyscyplinarnym policjanta oddelegowanego do pełnienia służby w Biurze Nadzoru Wewnętrznego jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, z wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. 134 katalog kar dyscyplinarnych pkt 3–7, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1. Przepisy art. 135d skutek wyłączenia na postępowanie dyscyplinarne ust. 2, art. 135h termin zakończenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym ust. 2, art. 135k zasada dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego ust. 4, art. 135r przesłanki wznowienia postępowania dyscyplinarnego ust. 9 oraz art. 135s czynności podejmowane we wznowionym postępowaniu ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3b.
Przełożonym dyscyplinarnym Komendanta Głównego Policji, Komendanta BSWP i jego zastępców jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Przepisy art. 135d skutek wyłączenia na postępowanie dyscyplinarne ust. 2, art. 135h termin zakończenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym ust. 2, art. 135k zasada dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego ust. 4, art. 135r przesłanki wznowienia postępowania dyscyplinarnego ust. 9 oraz art. 135s czynności podejmowane we wznowionym postępowaniu ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji i związanej z tym zmiany właściwości przełożonego dyscyplinarnego, postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec policjanta przejmuje i orzeka w pierwszej instancji nowy przełożony dyscyplinarny.
5.
Policjant oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
6.
Przełożony dyscyplinarny może w formie pisemnej upoważnić swoich zastępców lub innych policjantów z kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej Policji do załatwiania spraw dyscyplinarnych w jego imieniu w ustalonym zakresie.
7.
Wątpliwości w zakresie ustalenia właściwości przełożonego w sprawach dyscyplinarnych rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny w drodze postanowienia.
8.
Wyższymi przełożonymi dyscyplinarnymi w postępowaniu dyscyplinarnym są:
1)
komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;
2)
Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji;
3)
Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, dowódcy kontyngentu policyjnego oraz policjantów, których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant BSWP.
Art. 133. Przełożony dyscyplinarny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...