• Art. 34. policja - Warunk...
  24.02.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 34. policja


Warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe

1.
Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.
2.
Ustala się następujące kwalifikacje zawodowe:
1)
podstawowe;
2)
podoficerskie;
3)
aspiranckie;
4)
oficerskie.
3.
Policjant może być mianowany albo powołany na wyższe stanowisko służbowe, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym stanowisku;
2)
posiada pozytywną opinię służbową;
3)
w przypadku poddania go procedurze, o której mowa w art. 35a testy sprawdzające predyspozycje do służby ust. 1, uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej procedury.
4.
Na wyższe stanowisko służbowe nie może być mianowany ani powołany policjant:
1)
który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii służbowych, o których mowa w art. 38 przesłanki przeniesienia policjanta na niższe stanowisko ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 przesłanki zwolnienia policjanta ze służby ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 – przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii;
2)
przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
3)
ukarany karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia;
4)
skazany za przestępstwo wyrokiem sądu – przez rok od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że interes służby nie sprzeciwia się mianowaniu albo powołaniu na wyższe stanowisko służbowe pomimo skazania lub od popełnienia czynu, za który został skazany, upłynęło więcej niż 2 lata.
5.
Policjant, który ukończył w Akademii Policji w Szczytnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje się.
6.
Do stażu służby, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych oraz okresu tymczasowego aresztowania, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną albo odstąpiono od jego ukarania, a także okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.
7.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP może wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać przed mianowaniem na stałe.
8.
Warunkiem uzyskania przez policjanta kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania go lub powołania go na stanowisko służbowe jest ukończenie przez niego:
1)
szkolenia zawodowego:
a) podstawowego – w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
b) podoficerskiego – w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
c) aspiranckiego – w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3,
d) oficerskiego – w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4
– i zdanie egzaminu końcowego;
2)
studiów w Akademii Policji w Szczytnie – w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, i zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w pkt 1 lit. d.
9.
Za równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w ust. 8 pkt 1:
1)
lit. a – uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji;
2)
lit. b – uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie drugiego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b;
3)
lit. c – uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie trzeciego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. c;
4)
lit. d – uważa się zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. d.
10.
Policjanta można skierować na egzamin końcowy z zakresu odpowiedniego szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b–d, bez konieczności odbywania tego szkolenia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 2, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie odpowiednio podoficerów, aspirantów i oficerów Policji;
2)
spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4.
11.
Warunkiem skierowania, o którym mowa w ust. 10, jest dla egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1:
1)
lit. b – ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego z wyróżnieniem;
2)
lit. c – posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem;
3)
lit. d – złożenie przez policjanta pisemnego raportu w sprawie skierowania go na ten egzamin oraz:
a) ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz ukończenie szkolenia zawodowego aspiranckiego z wyróżnieniem albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem lub
b) ukończenie studiów w Akademii Policji w Szczytnie.
11a.
Policjanta dopuszcza się do egzaminu końcowego po uzyskaniu zaliczeń oraz zdaniu egzaminów przewidzianych w programie szkolenia.
11b.
Policjantowi wystawia się ocenę negatywną z zaliczenia, egzaminu lub egzaminu końcowego, jeżeli w czasie ich przeprowadzania:
1)
korzysta z pomocy innych osób lub
2)
posługuje się niedozwolonymi urządzeniami, materiałami lub środkami, lub
3)
w inny sposób zakłóca ich przebieg.
11c.
Policjant, któremu wystawiono ocenę negatywną z zaliczenia, egzaminu lub egzaminu końcowego, zachowuje prawo odpowiednio do zaliczenia poprawkowego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu końcowego poprawkowego, a jeżeli wystawienie oceny negatywnej nastąpiło podczas zaliczenia poprawkowego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu końcowego poprawkowego – do zaliczenia komisyjnego, egzaminu komisyjnego lub egzaminu końcowego komisyjnego.
11d.
Egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej albo kierownika ośrodka szkolenia.
12.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań.
Art. 34. Warunki mianowania lub powołania policjanta na s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...