• Art. 4. policja - Rodzaje...
  17.07.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 4. policja


Rodzaje służb w Policji

1.
W Policji, z uwagi na zakres i charakter wykonywanych zadań, wyróżnia się następujące rodzaje służb:
1)
kryminalną;
2)
śledczą;
3)
spraw wewnętrznych;
4)
prewencyjną;
5)
kontrterrorystyczną;
6)
zwalczania cyberprzestępczości;
7)
wspomagającą.
2.
W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości.
3.
W skład Policji wchodzą również:
1)
Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;
2)
wyodrębnione oddziały prewencji.
3)
(uchylony)
3a.
Organizację i zakres działania Akademii Policji w Szczytnie jako uczelni oraz tryb wyznaczania i odwoływania Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005).
3b.
(uchylony)
4.
Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, określając ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania.
Art. 4. Rodzaje służb w Policji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...