• Art. 48. policja - Tryb i...
  29.09.2023

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.171 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 48. policja


Tryb i organ właściwy w sprawie mianowania na stopnie policyjne

1.
Na stopnie policyjne w korpusach szeregowych i podoficerów Policji mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1. Na stopień posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe.
2.
Na stopnie policyjne w korpusie aspirantów Policji, a także na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1, z wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.
3.
Na pierwszy stopień oficerski, z zastrzeżeniem art. 56 mianowanie na stopień policyjny osoby przyjmowanej do służby posiadającej stopień wojskowy ust. 3, oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie w służbie spraw wewnętrznych mianuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Natomiast na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Komendant Główny Policji.
4.
Mianowanie policjanta na stopień policyjny następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego składany do przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach osobowych.
5.
W przypadku powzięcia wiarygodnych, należycie uzasadnionych informacji podważających opinię, o której mowa w art. 25 wymagania wobec kandydata do służby w Policji ust. 1, lub ujawnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 4, składający wniosek o mianowanie niezwłocznie informuje o tym przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny objęty tym wnioskiem.
6.
Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.
Art. 48. Tryb i organ właściwy w sprawie mianowania na st... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...