• Art. 7. policja - Zadania...
  12.07.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 7. policja


Zadania Komendanta Głównego Policji

1.
Komendant Główny Policji określa:
1)
szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
2)
metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
4a)
programy szkoleń zawodowych policjantów oraz program szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej;
4b)
(uchylony)
5)
kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów i koni do realizacji zadań Policji, sposób szkolenia przewodników psów służbowych i kandydatów na przewodników psów służbowych oraz policjantów-jeźdźców i kandydatów na policjantów-jeźdźców oraz szkolenia psów służbowych i koni służbowych, tryb i sposób przekazywania psów służbowych i koni służbowych między jednostkami organizacyjnymi Policji, sposób prowadzenia ewidencji psów służbowych i ewidencji koni służbowych oraz tryb i sposób współpracy między jednostkami organizacyjnymi Policji w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad psami służbowymi i końmi służbowymi;
6)
(uchylony)
7)
zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;
8)
organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
9)
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania BSWP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
10)
organizację i zakres działania BOA oraz zasady współdziałania
z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
11)
strukturę organizacyjną i etatową samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
12)
szczegółowe warunki odbywania doskonalenia zawodowego dla służby kontrterrorystycznej;
13)
organizację i zakres działania oraz zasady współdziałania CBZC z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
14)
organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
2.
Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.
3.
Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły policyjne.
4.
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu wojewódzkiego.
5.
Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art. 7. Zadania Komendanta Głównego Policji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...