• Art. 95. policja - Przesł...
  25.02.2024

Ustawa o Policji

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 95. policja


Przesłanki wyłączenia możliwości otrzymania lokalu mieszkalnego, decyzja o opróżnieniu lokalu

1.
Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się policjantowi:
1)
w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94 pomoc finansowa na uzyskanie lokalu, domu;
2)
posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;
3)
którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2;
4)
w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo dom, o którym mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadków określonych na podstawie art. 96 przydział lokalu w razie przeniesienia do służby w innej miejscowości ust. 3.
2.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 lokalne mieszkalne jako lokale w dyspozycji ministra do spraw wewnętrznych, wydaje się, jeżeli policjant:
1)
podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część;
2)
używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
3)
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
4)
jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzania na piśmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności;
5)
otrzymał pomoc finansową, o której mowa w art. 94 pomoc finansowa na uzyskanie lokalu, domu ust. 1;
6)
został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w tej lub pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny;
7)
nie zwolnił, w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego lokalu mieszkalnego;
8)
zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
9)
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także:
1)
jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 lokalne mieszkalne jako lokale w dyspozycji ministra do spraw wewnętrznych; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali;
2)
gdy policjant zwolniony ze służby lub pozostali po policjancie członkowie rodziny zajmują lokal mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;
3)
w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 lokalne mieszkalne jako lokale w dyspozycji ministra do spraw wewnętrznych, przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby – bez tytułu prawnego.
3a.
Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu.
4.
Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu.
Art. 95. Przesłanki wyłączenia możliwości otrzymania loka... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 84 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...