• Art. 57. - Centra Akadem...
  25.04.2024
Obserwuj akt

Art. 57. PAN


Centra Akademii

1.
Instytuty współpracują w ramach centrów Akademii, zwanych dalej "centrami".
2.
W skład centrów mogą także wchodzić uczelnie, instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz zagraniczne instytucje naukowe.
3.
Centra tworzy Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, wskazując wydział, z którym dane centrum współpracuje.
4.
Centra działają na podstawie umów zawartych między podmiotami wchodzącymi w skład centrów.
5.
Umowa o utworzeniu centrum zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1)
szczegółowych zadań centrum;
2)
struktury organizacyjnej centrum;
3)
sposobu reprezentacji centrum;
4)
sposobu finansowania zadań centrum i jego organów;
5)
sposobu podejmowania decyzji przez organy centrum;
6)
odpowiedzialności podmiotów wchodzących w skład centrum za zobowiązania majątkowe centrum.
6.
Do zadań centrów należy:
1)
wspieranie i koordynowanie działalności badawczej instytutów;
2)
inicjowanie i koordynowanie udziału podmiotów, o których mowa w art. 7 wybór członów Akademii ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w międzynarodowych programach badawczych;
3)
inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzór nad nimi;
4)
współdziałanie w organizowaniu szkoły doktorskiej;
5)
organizowanie okresowej wymiany pracowników naukowych pomiędzy instytutami a uczelniami;
6)
rozwijanie programów staży podoktorskich w instytutach centrów;
7)
pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich.
7.
Centrum kieruje przewodniczący, wybrany z grona dyrektorów jednostek działających w ramach danego centrum, po uzyskaniu opinii rady kuratorów wydziału odpowiedniego ze względu na specjalność naukową.
8.
Do okresu pełnienia funkcji przewodniczącego centrum stosuje się przepisy art. 53 dyrektor instytutu ust. 6.
9.
Dyrektorzy jednostek wchodzących w skład centrum tworzą prezydium centrum. Pracami prezydium kieruje przewodniczący centrum. Zebrania prezydium centrum odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
10.
Przewodniczący centrum składa corocznie raport z realizacji zadań centrum Prezesowi Akademii w terminie do dnia 31 stycznia.
Art. 57. Centra Akademii - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...